ОбС-Смолян ще проведе заседание на 29 юли

ОбС-Смолян ще проведе заседание на 29 юли

На 29 юли 2021 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на местния парламент, с предложение за дневен ред от 23 точки. Сред по-важните са:

Одобряване на Подробни устройствени планове, промяна предназначение на имоти, Учредяване право на строеж и други.

Както и възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект “Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните”, по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и други.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Вирни се горе