ОбС - Смолян с последно заседание за 2023 година

ОбС - Смолян с последно заседание за 2023 година

Общински съвет Смолян ще заседава на 21 декември 2023 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. Предложения дневен ред включва за разглеждане 21 точки. Сред по-важните от тях са:

Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2024 година.

Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2023 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Вирни се горе