ОбС - Смолян ще заседава на 28 октомври

ОбС - Смолян ще заседава на 28 октомври

Председателят на Общинския съвет в Смолян Венера Аръчкова свиква заседание на 28 октомври 2021 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред от 20 точки. Сред по-важните са:

Предложение за присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р Петър Христов Петров – виден български учен – историк, за големите му заслуги за развитието на историята и историческата литература с изследвания за Родопския край и по повод 97-та му годишнина.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска собственост на народните читалищата на територията на община Смолян.

Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ЕО-СМ-1519/14.10.2021 г. на Началника на РУ МВР – Смолян.

Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.

Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2021 г.

Приемане на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. септември 2021г. включително. Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет – Смолян

Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания!

Вирни се горе