ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ

МОЯТ ЛИЧЕН ИНТЕРЕС Е ДА СЕ РАЗВИВА ОБЩИНА ДОСПАТ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА

Уважаеми жители и гости на Община Доспат,

Изключително жалко е, че социалните мрежи се използват за създаване на фалшиви новини, най-вероятно с предизборни цели. Добре е да има плурализъм, различни мнения разбира се, но това, което се показва и коментира там да е достоверно.

Настоящото обръщение е продиктувано от стопроцентова фалшива новина, която се тиражира в социалните мрежи, отнасяща се до крайбрежната алея в местността „Чинлий“. Неприятното е, че в основата на тези „излъчвания“ стоят и се крият политици, които не могат да намерят необходимата подкрепа в Община Доспат, нямат съмишленици и … пускат неверни и подвеждащи информации.

Поводът е видеото на лицето Александър Димитров, което е много подвеждащо и не отговаря на истината. Фактите са следните:

Изграждането на крайбрежна пешеходна алея на брега на язовир Доспат е съгласно договор № 300/03.02.2014 г. Самата алея е с дължина 2120 м., а ширината й е три метра. Навсякъде има отводнителни канавки. Средствата са в размер на 386 186,47 лева. По дължината й има равномерно разположени: осмоъгълна беседка, беседка с барбекю, два броя камини, маси с пейки, детска площадка. Алеята е само за пешеходци, поради което е забранено преминаването на превозни средства.

Проектът, с който е построена цитираната алея е изпълняван от Община Доспат в периода от 2013 г. до 2015 г. Разрешението за строеж е № 18 от 5.04.2013 г., а удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежа е №13 от 05.08.2015 година.

Втората крайбрежна алея е с дължина 915 метра и изпълнена по договор № 408/25.09.2014 г. , средствата за нейното изграждане са 331 797 лева. Общо средствата са 717983 лева, а не 915 хиляди лева, както се твърди във въпросното видео.

Основната цел на проекта е да се повиши атрактивността на язовир „Доспат“ като обект за отдих и туризъм. Повишаване на популярността на язовира като туристическа дестинация както сред местното население, така и сред гостите на Община Доспат. Превръщане на язовир „Доспат“ в дестинация за риболовен туризъм. Проектът е съобразен с основните цели на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите 2007-2013 г. и Наредба № 15, регулираща прилагането на Мярка 4.1. в рамките на Ос № 4 на ОП РСР. Като резултат е постигнато нарастване с 20 процента спрямо предходни години на броя на туристите.

Пред вид на гореизложеното съм длъжен да заявя: В посочения период на кандидатстване и изпълнение на двата проекта аз не съм бил кмет. Аз съм кмет на Община Доспат от месец ноември 2015 година до сега.

Покрай тези алеи нямам построени вили и това се знае от жителите на гр. Доспат и лесно може да се докаже. Въпреки, че това саа проекти, изпълнени не по мое време, считам, че същите са изключително полезни за местната общност. Това е видно от факта, че се използват целогодишно от жители и гости на Община Доспат.

Като кмет на Община Доспат съм положил клетвата, че ще работя за благото и развитието на Общината и нейните жители. Аз мисля, че точно това правя. Не е необходимо да преминавам в обяснителен режим, но за истината и за справедливостта ще изложа само някои аргументи. От както съм кмет съм допринесъл много и съм привлякъл много инвестиции – за благото на Община Доспат, за населените места и за нейните граждани, а не за лични облаги. Във видеото се коментират и бизнесите на моето семейство. Мен хората ме познават и всички добре знаят, че те са започнали през далечната 1993 година и са се изградили в периода до 2010 година. По различни сигнали съм бил многократно проверяван, даже и в момента, от специализирани органи – за обществени поръчки, за доходите ми, фирмите и семейството ми – няма констатирани нарушения. Всички проверки са в резултат на политически поръчки, фалшиви новини и от партии и личности, които не намират подкрепа от жителите на Община Доспат.

Заявявам, че ще потърся съдебна отговорност от лицата, които подвеждат обществеността в невярна посока и излагат твърдения с невярно съдържание.

Задължен съм да уведомя обществеността, че инвестиционната програма на Община Доспат се изпълнява в пълен обем:

Продължава изграждането на Новия градски център в гр. Доспат – един проект на обща стойност от 4,5 милиона лева, отпуснати от Правителството;

Започнахме изграждането на нови спортни полщадки в селата Змеица, Барутин и Бръщен. Проектът е на стойност от 350 хил. Лева и се финансира от ПРСР 2014-2020 чрез МИГ „ВЗР“;

До два месеца започва асфалтирането на улица „Бор“ в гр. Доспат и центъра на с. Барутин до Кметството. Тук средствата са в размер на 120 хил. Лева, финансира се от ПРСР 2014-2020 чрез МИГ „ВЗР“;

С 315 хил.лева от МКВП към МС ще се укрепва свлачище по общински път с. Барутин – с. Бръщен, като процедурата е в процес на избор на изпълнител на СМР; Сключен е договора за изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат. Проектът цели повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските общности в РТ. Тази инвестиция е в близост до Екокъмпинг Доспат;

Друг проект, който ще изпълняваме е „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат” и е насочен към превенция и опазване на рибните ресурси/борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, намаляване на броя на посегателства над видовете риби/рибните ресурси в изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията на Община Доспат и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез активното участие и ангажираност на Община Доспат, с подкрепата на структурите на Сдружение на ловците и риболовците Доспат. Предложението включва обучение на доброволци, за да провеждат акции, свързани с намаляване на замърсяването на водните обекти и намаляване и превенция на бракониерството на територията. Ще се осигурят подходящи технически средства – патрулна лодка, дрон, фотокапани, термовизионна камера, бинокли и други, които да направят възможно адекватно противодействието на нарушителите. В рамките на проекта и след неговото приключване ще се извършват регулярни наблюдения от доброволци на общината и сдружението, които при взаимодействие с отговорните институции ще доведат до ограничаване на замърсяването на водните обекти и загуба на биоразнообразие включвайки местната общност в дейности по опазване на околната среда на територията на МИРГ.

Проектът е на стойност от 95 393.38 лв.;

В ход е процедура за избор на изпълнител за ремонт на училище в с. Змеица. Средствата, които са предвидени са в размер 294 358,82 лв.;

Със 173 хил. лева ще се ремонтира и училището в с. Бръщен – в момента има процедура за избор на изпълнител;

Съвсем скоро Общината изпълни два много големи проекта – единият на стойност от 9,5 млн. лева „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци“ по ОПОС.

Другият на стойност 5 445 626 лева за изграждане на водопроводи:

Вътрешни водопроводи за населените места Късак, Змеица, Любча, Бръщен и Црънча;

Реконструкция на външен водопровод с. Змеица – СШ/събирателна шахта/ „Бял Дунав“;

Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от местността „Заставата“;

Реконструкция на външен водопровод от местността „Кървав Дол“ – с. Барутин. По този начин е постигната смяната на водопроводите във всички населени места в Общината на 100 %.

Наред с водопроводите успяхме да възстановим и улици в населените места Змеица – един брой улици, Късак – два броя улици, Любча – четири броя улици и Црънча – черити броя улици.

Успяхме да възстановим водостока над река „Доспатска“ на улицата за Промишлената зона. Инвестицията е в размер на 159 хил. лева.;

В момента тече процедура за избор на изпълнител за разширение на депо за ТБО в с. Барутин с прогнозна стойност от 2 877 505 лева и много други проекти, които са заложени в Управленската ми програма.

Моите отчети за всяка година се публикуват на сайта на Община Доспат – с тях всеки може да се запознае. Общината е сред най-прозрачните институции в страната и е сред първите 20 институции от 560.

Ще посоча накратко и някои проекти в областта на социалната сфера, които Община Доспат реализира:

Вече четвърта година предоставя топъл обяд за нуждаещи се лица /200 към момента/ в седем населени места;

Услугата „Личен асистент“ се предоставя в Общината от 2010 година досега без прекъсване;

Скоро назначихме 20 асистенти по новата програма „Асистентска подкрепа“;

Общината изпълнява проекти и по „Патронажна грижа“;

Изпълнихме социален проект, чрез който се създаде и социално предприятие, в което беше осигурена работа за 36 безработни лица и много други проекти. Моят личен интерес е да се развива Община Доспат в правилната посока, което е видно през последните пет години. Тук е мястото да изкажа благодарност от мое име и от името на жителите на Общината към всички, които допринесоха тези инвестиции да станат факт – правителство и народните представители от ГЕРБ.

С уважение,

Инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат

Вирни се горе