Облекчен е достъпът до пазара на труда в България за граждани на Украйна

 Облекчен е достъпът до пазара на труда в България за граждани на Украйна

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа по облекчени процедури, съобщиха от МТСП.

Ако притежават документи, удостоверяващи български произход, те трябва да регистрират в Агенцията по заетостта. Трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от най-малко 6 месеца. Допълнителна информация за процедурата може да бъде намерена тук.

Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 1 година. За това отново е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

Гражданите на Украйна, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция “Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

Вирни се горе