Областният съвет за намаляване на риска от бедствия проведе първото си заседание

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия проведе първото си заседание

Сформираният със заповед и под председателството на областния управител Захари Сираков Областен съвет за намаляване на риска от бедствия днес проведе първото си заседание. За заместник-председател на съвета е определен заместник-областният управител Зарко Маринов, а 48 членният състав включва ръководствата на регионалните институции, кметовете и председателите на общинските съвети от общините в региона, ЦСМП – Смолян, Военно формирование 28330 – Смолян, Областен съвет на БЧК – Смолян, енергоразпределителното дружество, “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян, БД ИБР – Пловдив, ЮЦДП – Смолян, Спасителна база „Студенец”, експерти от Областна администрация Смолян.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия има за задачи да разработи в определен срок и да координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия; да разработва ежегодно в определения срок и да координира изпълнението на областния план за намаляване на риска от бедствия; да координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия; да разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия; да съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия; да съгласува общинските планове за защита при бедствия; да прави преглед и изготвя годишен доклад до Националния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

Областният управител определи зала № 201 в Областна администрация Смолян да бъде мястото, където ще се провеждат заседанията на съвета, като при необходимост в състава на съвета ще се привличат и други експерти и специалисти.

На днешното заседание представителите от общините докладваха за създадената организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка. Десетте общини в област Смолян декларираха, че имат действащи договори и осигурено финансиране за зимно поддържане на пътищата, както и за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.

Директорът на ОПУ-Смолян инж. Костадинка Миланова каза, че при последните обилни снеговалежи не са възниквали съществени затруднения при поддържането на републиканската пътна мрежа в област Смолян. Основните рискове са свързани със свлачищни и срутишни явления, преливане на реки, снегонавяване и обледеняване на пътни участъци. Във връзка с тези явления, инж.Миланова каза, че в ОПУ-Смолян са изготвени планове за действие при необходимост, които са съгласувани и координирани с другите институции.

Представителите от общините Баните, Доспат, Мадан и Неделино изтъкнаха като основен проблем прекъсването на електрозахранването при влошаване на метеорологичната обстановка. Причината, за което отново са паднали дървета, както потвърдиха представителите от ЕВН.

Във връзка с това областният управител Захари Сираков, законово обосновавайки се върху чл. 51в. В ал. 2 на чл. 51в гласящ, че при необходимост от отсичането на дървета за предотвратяване на пожари, природни бедствия и аварии, както и с цел превантивно премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти или застрашаващи живота и здравето на хората, предлага следното решение: Да се изготви мотивирано предложение по чл. 51в ал. 2 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите, обн. ДВ, бр. 91 от 31.10.2023 г. за предотвратяване и превантивно премахване на дървета във и извън сервитутите на електропроводите и обхвата на пътищата в област Смолян. Компетентните институции - ИАГ - София, ЮЦДП – Смолян, РДГ – Смолян, ЕР ЮГ EVN група, ЕЕСО – ЕАД – София и ОПУ – Смолян, да изпълняват законовите им правомощия в изпълнение на посочените по-горе дейности.

Кметът на Община Девин Здравко Иванов изрази притесненията си за лошото състояние на републиканската пътна мрежа, свързваща общината със Смолян и Кричим. За Златоград основните рискове са свързани със свлачищни процеси в едно от населените места. Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев отбеляза, че основните му притеснения във връзка с поддържането на общинската пътна мрежа през зимния сезон са свързани с участъка между к-с „Замъците“ и хижа „Студенец“, тъй като статутът на този път не е определен и там има общинска, държавна и частна собственост.

Областният управител Захари Сираков и заместник-областният управител Зарко Маринов акцентираха върху необходимостта от актуализация на общинските програми за намаляване на риска от бедствия и общинските планове за защита при бедствия. Сред основните задачи на Областният съвет за намаляване на риска от бедствия се постави разработването на областна програма за намаляване на риска от бедствия и областен план за защита при бедствия, които да се базират върху възникналите и най-често повтарящи се аварийни ситуации през последните години.

Членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия обсъдиха и приеха следните проекторешения:

  1. На основание чл. 9 ал. 16 от Закона за защита при бедствия Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия по чл. 65а, ал. 1 от ЗЗБ да разработят плановете за защита при бедствия и в срок до 1 февруари 2024 година да ги внесат за съгласуване от областния управител и Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

  2. В срок до 1 февруари 2024 година областният управител да внесе в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия областен план за защита при бедствия.

  3. В срок до 1 март 2024 година областният управител да внесе в Областния съвет проект за областна програма за намаляване на риска от бедствия.

  4. В срок до 1 март 2024 година кметовете на общини да внесат за съгласуване от областния управител и Областния съвет проекти за общински програми за намаляване на риска от бедствия. Програмите да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на съответната общинска администрация за срок един месец.

  5. В изпълнение на Закона за защита от бедствия, в срок до 1 май 2024 година, кметовете на общини да внесат за одобрение от общинските съвети плановете за защита при бедствия и програмите за намаляване на риска от бедствия.

Вирни се горе