Областният съвет по условия на труд заседава в Смолян

Областният съвет по условия на труд заседава в Смолян

Значително са подобрени условията на труд в областта, това е становището на Дирекция „Инспекция по труда“ – Смолян в резултат на контролната й дейност и на базата на доклад, изнесен днес на заседание на Областен съвет по условия на труд. В него взеха участие представители на Областната администрация, Инспекция по труда, браншови организации и синдикати. При откриването на форума заместник областният управител Андрей Кадишев набеляза основните цели за действие на Съвета и изказа убедеността си, че съвместната дейност с работодателските и синдикалните организации ще повиши степента на информираност на работещите по проблемите за безопасност и здраве при труд.

За 2020 г. Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян е извършила 913 проверки. Констатирани са 3318 нарушения на нормативните актове на трудовото законодателство, в т.ч. по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд – 1801 бр., по трудовите правоотношения – 1514 бр., 2 нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата миграция и трудова мобилност и 1 нарушение по Закона за държавния служител. За тяхното отстраняване са приложени 3019 бр. принудителни административни мерки, като най – често използваните са даване на предписания, в т.ч. и за изплащане на дължими трудови възнаграждения и обезщетения на лица, чиито трудови правоотношения са прекратени. През предходната година от установените 124 433 лева забавени трудови възнаграждения и обезщетения в 19 предприятия след намесата на Инспекцията по труда са изплатени 94 312 лв., което представлява 76% от общо констатираните. На 7 работодатели, забавили изплащането на дължими заплати, са съставени 20 акта за установени административни нарушения.

През отчетната 2020 са установени 75 случая, свързани с работа без сключен писмено или регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор. За 2020г. са съставени 188 бр. актове за установени административни нарушения на работодатели. За отчетния период са издадени 187 бр. наказателни постановления, а влезлите в сила са 180 бр. с обща сума на наложените имуществени санкции в размер на 184 400 лв.

За 9-те месеца на 2021 г. Дирекция „Инспекция по труда“- Смолян е извършила 662 проверки, при които са констатирани 2587 нарушения на нормативните актове на трудовото законодателство, в т.ч. по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд – 1398 бр., по трудовите правоотношения – 1167 бр. и 22 нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата миграция и трудова мобилност. За тяхното отстраняване са приложени 2390 бр. принудителни административни мерки. През отчетния период на 2021г. от установените 55 021 лева забавени трудови възнаграждения и обезщетения в 20 предприятия след намесата на Инспекцията по труда са изплатени 37 451 лв. На 1 работодател, забавил изплащането на дължими заплати, са съставени 4 акта за установени административни нарушения.

В заключение директорът на Емилия Даракчиева Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян отбеляза, че е налице добра координация с териториалните органи на НАП, НОИ, МВР, ИА ”Автомобилна администрация”, Агенцията по заетост и др. Съвместните усилия са насочени главно в борбата със сивата икономика и за законосъобразно изразходване на средства по ДОО и по мерки и програми по ЗНЗ. През отчетният период са извършени общо 19 съвместни проверки с органите на МВР. “ Намалял е и относителният дял на установените нарушения от страна на работодателите по отношение на изплащане на забавени възнаграждения и обезщетения. Като цяло е подобрено качеството на оценката на риска и оттам, предприемането на адекватни мерки. Няма регистрирани тежки трудови злополуки на територията на цялата област.

Директорът на териториално поделение на НОИ – Смолян Валентин Гаджев даде информация за трудовите злополуки към м. септември 2021 г. За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. в териториално поделение на НОИ – Смолян са постъпили 59 (петдесет и девет) декларации за трудова злополука и едно бързо известие за професионална болест.

Положителна тенденция е, че в сравнение със същия период на предходната година декларираните трудови злополуки, както и съобщените професионални болести са намалели значително – съответно с 18 % и с 50 %.

Една от декларираните през 2021 г. злополуки в ТП на НОИ – Смолян не е призната за трудова, а за друга е прекратено производството, тъй като е декларирана след преклузивния срок от една година, установен за пострадалия.

Нито една от декларираните злополуки през 2021 г. не е смъртна или с тежка/ средна телесна повреда. За всички тях е преценено от длъжностното лице, че пострадалия няма вероятност да се инвалидизира, вследствие на злополуката.

Една от признатите 57 (петдесет и седем) трудови злополуки се е случила с осигурено лице, придвижвайки се по обичайния си маршрут, след приключване на работния ден. Останалите злополуки са се случили по време и във връзка с извършваната работа от работниците на територията на осигурителят им.

Седем от пострадалите през 2021 г. са жени.

Водещ отрасъл за пострадали лица 36 (тридесет и шест), вследствие на трудова злополука е „добив на метални руди“, като декларираните злополуки от „Горубсо – Мадан“ АД са 28 (двадесет и осем), а от „Родопи Еко Проджектс“ ЕООД – гр. Златоград – 8 (осем).

Останалите пострадали лица при трудова злополука се класифицират по отрасли както следва:

лека промишленост – 6 (шест);

администрация – 8 (осем), като трима от тях са пострадали едновременно при ПТП и съответно са декларирани от един осигурител;

търговия – 1 (едно);

строителство – 1 (едно);

дърводобив – 1 (едно);

дървопреработване – 2 (две);

транспорт – 2 (две).

На съвета беше представен и „Фонд условия на труд“, който финансира проекти за подобряване на условията на труд и където Областния съвет за условия на труд е допустим да кандидатства. Принципно съгласие получиха и предложенията на членове на съвета за създаване на единни критерии за работодателите и да се инициира – Конкурс на областно ниво за бизнеса по прилагане на дейности по безопасност и здраве при работа – опит и добри практики, както и проучване на възможностите за финансиране на разработването на Стратегия в областта на безопасните и здравословни условия на труд и План с дейности за нейното реализиране.

Заетостта е възможна само при работеща система за безопасност и здраве при работа. Тук аз виждам основната роля на работодателските и синдикални организации, като основен двигател за добрата работа на тази система.

„Подкрепям всяка инициатива от всички участници в този процес, за да можем да вървим в една посока. Убеден съм, че Регионалното представителство на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще подкрепи процеса по създаването на Общински съвети по условия на труд и активното им участие в обучението по общини,“ каза в заключение заместник областният управител Андрей Кадишев.

Изготвил: Жасмина Бошнакова, гл.експерт “Регионално развитие” в Областна администрация-Смолян

Вирни се горе