Областната комисия по заетост прие предложението за държавния план-прием за учебната 2022/2023 г.

Областната комисия по заетост прие предложението за държавния план-прием за учебната 2022/2023 г.

Областната комисия по заетост прие предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Областната комисия по заетост прие днес на свое заседание предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година. Заседанието бе открито и водено от зам.-областният управител Явор Руженов. На срещата присъства и Андрей Кадишев – и.д. „Главен секретар“ в Областна администрация Смолян. Инж. Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение към РУО – Смолян презентира основните приоритети в предложението за план-приема.

Училищната мрежа в област Смолян обхваща 24 училища, от които – 14 са средни /в т.ч. 7 паралелки с професионална подготовка/; 2 профилирани гимназии; 6 професионални гимназии; 1 спортно училище и 2 училища по изкуствата към Министерство на културата /които не участват в план-приема по настоящата процедура/.

Съгласно справката за броя на учениците, завършващи основно образование след VІІ клас, предстоящата година не се различава от предходната и включва общо 827 ученика.

По отношение изпълнението на държавния план прием за предходната учебна година се отчита 91 % изпълняемост, тъй като от 43 броя паралелки са реализирани 39. На практика не е осъществен прием в 4 професионални паралелки. Профилираните гимназии в областния център реализират прием при максимална пълняемост за 26 ученика, както и ПГИ „Карл Маркс“, гр. Смолян. Голяма част от останалите училища са принудени да залагат на маломерните паралелки и възможностите за по-голямо разнообразие в предлагането на търсени специалности с 0,5 паралелки, което обаче от своя страна утежнява бюджета им.

Общият брой на планираните паралелки за 2022/2023 учебна година за област Смолян е 39, от които 20 профилирани и 19 професионални. Очакваният недостиг от 31 ученика е оптимален и се предвижда да бъде обхванат при разпределението на общия брой паралелки по общини.

Алексиева подчерта, че предложението е обосновано, обективно и издържано съгласно всички нормативно определени целевите стойности от страна на Министерство на образованието /МОН/. Средната пълняемост за област Смолян варира между 19-20 ученика в паралелка, но според изискванията на МОН е необходимо да се търси 22-24 минимум ученици в клас, допълнително поясни тя. Споделено бе, че за продължава негативната тенденция според която, област Смолян ежегодно се напуска от приблизително сто ученика след завършване на VІІ клас, които напускат областта към съседни области, и/или извън пределите на страната.

На основание Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г., за новата учебна 2022/2023 г., заявеното обучение по защитени професии включва:

ПГ „Васил Димитров“ – гр. Мадан

 • Професия „Маркшайдер“

 • Специалност „Маркшайдерство“

СУ „Св. Княз Борис І“ – с. Старцево

 • Професия „Планински водач“

 • Специалност „Туризъм“

Заявеното обучение по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда за новата учебна 2022/2023 г. включва:

ПГЕ „А.С.Попов“ – гр. Девин

 • „Автоматизирани системи“

 • „Електрообзавеждане на производството“

 • „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Неделино

 • „Производство на кулинарни изделия и напитки“

ПГ „Васил Димитров“ – гр. Мадан

-„Електрообзавеждане на производството“

ПГТТ „ХристоБотев“ – гр. Смолян,

 • „Автотранспортна техника“

 • „Електрообзавеждане на производството“ – дуална форма

 • „Технология на полимерите“

СПГТС „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Смолян

 • „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“

 • „Транспортно строителство“

ПГСГСТ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Чепеларе

 • „Техник-лесовъд“, „Горско и ловно стопанство“

Заявеното обучение по заявка на бизнеса за новата учебна 2022/2023 г. включва:

 • „Автоматизирани системи“ в ПГЕ„А.С.Попов“, гр. Девин – „Девин“ ЕАД;

 • „Изпълнител на термални процедури“ в ПГЕ„А.С.Попов“, гр. Девин дуална форма,Спа Хотел „Орфей“ ;

 • Електрообзавеждане на производството“ в ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян, дуална форма – Електроразпределение Юг ЕАД;

 • „Автотранспортна техника„ в ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян – „Искилиев" ООД ; „НИК Стил” ООД /единствена в област Смолян в сферата на автотранспорта/;

 • „Технология на полимерите“ , ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян -„Арексим Инженеринг“;

 • „Маркшайдерство“и „Добивни и строителни минни технологии“ в ПГ „Васил Димитров“, гр. Мадан – „Горубсо – ЕООД“.

Вирни се горе