Областен информационен център Смолян представи проекта за дейността си за следващите шест години

Областен информационен център Смолян представи проекта за дейността си за следващите шест години

Днес, 20.06.2024 г. се проведе пресконференция по Проект „Ефективно функциониране на ОИЦ-Смолян за периода 2024-2029 г.“, изпълняван от Община Смолян, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFTA001-1.006-0011, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027“.

Пресконференцията бе открита от зам.-кмета и ръководител на Проекта – г-н Марин Захариев, който изказа своето удовлетворение, че Областен информационен център-Смолян ще продължи да предоставя своите безплатни експертни услуги относно възможностите за европейско финансиране и през следващите шест години, защото всички можем да видим положителните промени, които са се случили чрез европейско финансиране. Той отбеляза, че през годините на своята дейност, екипът на ОИЦ-Смолян чрез информацията, която предоставя - е помогнал на много граждани, бизнес и администрации да реализират своите идеи с подкрепата на Европейския съюз.

Г-жа Цветанка Генчева – управител на ОИЦ-Смолян представи дейностите, предвидени по Проекта. В рамките на настоящия проект ще бъдат организирани и проведени информационни срещи във всички общини от Област Смолян, публични събития, срещи с медиите, обществени консултации, медиации и презентации за Подхода Интегрирани териториални инвестиции.

Проектът е финансиран от Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 830 281,50 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта на проекта е да се продължи функционирането на ОИЦ-Смолян, който като част от мрежата от 27 Областни информационни центъра в България, предоставя безплатна информация относно възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), популяризира добри практики и резултати от инвестирането на европейски средства в Областта, подпомага прилагането на Интегрирания териториален подход (ИТИ) в страната и др.

Областен информационен център (ОИЦ) – Смолян ще продължи да предоставя безплатна експертна информация на всички заинтересовани лица, като си сътрудничи активно с местната общност, различни институции и организации, бизнеса, управляващите органи и медиите.

Вирни се горе