Област Смолян е на предпоследно място в страната по показател „средна брутна работна заплата“

Област Смолян е на предпоследно място в страната по показател „средна брутна работна заплата“

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за март е 1 518 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2024 г. нарастват с 0.8% спрямо края на декември 2023 г. и достигат 31.3 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.3%, а в обществения сектор има намаление с 0.5%.

Спрямо края на четвърто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечение“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 35.4 и 10.2%.

В края на март 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2024 г. е 1 441 лв., за февруари - 1 439 лв. и за март - 1 518 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо второто с 2.3% и достига 1 466 лв. при 2 198 лв. за страната.

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 874 лв., а за частния - 1 316 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Други дейности“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Операции с недвижими имоти“, „Култура, спорт и развлечение“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. се увеличава с 15.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2024 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Образование“ и „Добивна промишленост“. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2023 г., област Смолян е на предпоследно (27-мо) място по показател „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 3 037 лв., Варна - 2 003 лв., София - 1 972 лв. и Враца - 1 1947 лева. След Смолян са само Благоевград с 1 435 лв.

Alternative

Вирни се горе