Област Смолян е на 25-то място по показател „средна брутна работна заплата” в страната

Област Смолян е на 25-то място по показател „средна брутна работна заплата” в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2022 г. нарастват с 1.3% спрямо края на септември 2022 г. и достигат 31.4 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 2.9%, а в обществения сектор има намаление с 3.1%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности”, „Операции с недвижими имоти” и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 35.3 и 9.1%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор няма промяна, а в частния сектор - нарастването е 2.8%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2022 г. е 1 262 лв., за ноември – 1 228 лв. и за декември – 1 304 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо трето тримесечие на 2022 г. с 4.6% и достига 1 265 лв. при 1 879 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 688 лв., а за частния – 1 110 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо трето тримесечие на 2022 г. е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Образование“ и „Административни и спомагателни дейности“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 12.0%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Образование”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство”.

В сравнение с останалите области на страната през четвърто тримесечие на 2022 г., област Смолян е на 25-то място по показател „средна брутна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 571 лв., Враца - 1 822 лв., Варна - 1 747 лв. и София - 1 733 лева.

Вирни се горе