Област Смолян е на 23-то място в страната по средна брутна работна заплата

Област Смолян е на 23-то място в страната по средна брутна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2023 г. е 1 309 лв., за май - 1 338 лв. и за юни - 1 377 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2023 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март и достигат 31.0 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 0.4%, а в обществения сектор има нарастване с 0.2%.

Спрямо края на първо тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 34.7 и 10.2%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област в Смолян са с 0.3% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2023 г. е 1 309 лв., за май - 1 338 лв. и за юни - 1 377 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо първото с 5.3% и достига 1 341 лв. при 1 957 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 686 лв., а за частния - 1 215 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо първото тримесечие на 2023 г. е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. се увеличава с 10.3%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“, „Образование“ и „Държавно управление“. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2023 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 697 лв., София - 1 815 лв., Варна - 1 790 лв. и Стара Загора - 1 780 лева.

Вирни се горе