Област Смолян е на 23-то място в страната по средна брутна работна заплата през първо тримесечие на 2022 г.

Област Смолян е на 23-то място в страната по средна брутна работна заплата през първо тримесечие на 2022 г.

НСИ: Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за март 2021г. е 1 165 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2022 г. нарастват с 0.7% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.9%, а в обществения сектор има намаление с 2.6%, съобщиха от териториалното статистическо бюро в Смолян.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности”, „Финансови и застрахователни дейности”  и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство”, „Операции с недвижими имоти” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 35.8 и 9.8%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 6.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор нарастването е 1.0%, а в частния сектор - 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 064 лв., за февруари – 1 079 лв. и за март – 1 165 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 2.4% и достига 1 102 лв. при 1 593 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 427 лв., а за частния - 993 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо четвърто тримесечие на 2021 г. е регистрирано в дейностите „ Финансови и застрахователни дейности”, „Строителство” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Операции с недвижими имоти”  и „Професионални дейности и научни изследвания”.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 4.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Образование”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Строителство” и „Транспорт, складиране и пощи”.

В сравнение с останалите области на страната през първо тримесечие на 2022 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна брутна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 218 лв., София - 1 470 лв., Варна - 1 428 лв. и Враца - 1 402 лева.

http://www.nsi.bg/данни

Вирни се горе