Област Смолян е на 23-то място по средна брутна работна заплата в страната

Област Смолян е на 23-то място по средна брутна работна заплата в страната

С 2 % нарастват наетите лица към края на септември 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2020 г. нарастват с 2.8% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 31.3 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.5%, а в обществения сектор с 3.6%. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Хотелиерство и ресторантьорство” . Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 4.7%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.1%. Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2020 г. е 994 лв., за август – 964 лв. и за септември – 1020 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо второто тримесечие на 2020 г., е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство” , „Култура, спорт и развлечение” и „Транспорт, складиране и пощи“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. се увеличава с 9.4%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Образование”, и „Хуманно здравеопазване и социална работа”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Административни и спомагателни дейности” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2020 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна брутна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 855 лв., София – 1 297 лв., Враца – 1 262 лв. и Варна – 1 259 лева.

Вирни се горе