Област Смолян е на 23-то място по показател „средна работна заплата”

Област Смолян е на 23-то място по показател „средна работна заплата”

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г., област Смолян е на 23-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1012 лв., Враца – 997 лв., София и Варна – 993 лева, показват данните на статистиката.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2017 г. е 738 лв., за май – 768 лв. и за юни – 767 лева.През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 7.4% и достига 758 лв. при 1040 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 863 лв., а за частния – 724 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. се увеличава с 7.4%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Добивна промишленост”и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Други дейности”, „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Административни и спомагателни дейности”.

Вирни се горе