О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г.

ЗА

РАЙОНЕН СЪД – ЗЛАТОГРАД

В изпълнение на Решение № З 716 от 20.06.2023 г., Протокол № 53,

Общински съвет – Златоград открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Златоград, както следва:

ПРАВИЛА

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

е на възраст от 21 до 68 години;

има настоящ адрес в община Златоград;

има завършено най-малко средно образование;

не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

е съдебен заседател в друг съд;

е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебен заседател не може да бъде избран за повече от два последователни мандата към Районен съд Златоград

Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, може да се кандидатира за съдебен заседател.

Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ се установява служебно от комисията.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на комисията и общински съветник може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Временната комисия изготвя доклад, който предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Смолян.

ІІ. В срок до 14.08.2023 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет - Златоград, в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, ет.2, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, към което следва да бъдат приложени следните документи:

  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

  3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

  4. мотивационно писмо;

  5. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

  6. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);

  7. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3);

  8. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4);

  9. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ;/съгласно образец Приложение №5/

Вирни се горе