О Б Я В А

О Б Я В А

Обява

до заинтересуваните лица и общественост

От : Фикри Джамалов Чолаков В качеството си на: управител на фирма „Влад-13“ ЕООД Пълен пощенски адрес: Област Смолян, Община Доспат, с. Късак, пк 4832 ул."Жасмин" № 5

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на метално хале за разкомплектоване на ИУМПС, автомивка и пункт за събиране на хартия и пластмаса“, в землището на с. Късак ЕКАТТЕ 41006, общ. Доспат, обл. Смолян

Мнения и възражения ще се приемат в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на тел. 0899 809847 и ел. поща (е-mail): fikricholakov@gmail.com, лице за контакт: Фикри Чолаков

Вирни се горе