Няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян

Няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян

През следващите три години няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян. Това стана ясно, след като на днешното си редовно заседание Общинския съвет прие бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2025 – 2027г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.

Вносителят на докладната записка и кмет на Смолян, Николай Мелемов заяви, че с писмо на Министерство на финансите, във връзка с Решение на Министерски съвет, относно Бюджетна процедура за 2025 година, общините следва да представят в Министерство на финансите Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027г., в частта за местни дейности. "Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. e разработена в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона на държавният бюджет на Република България за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян“, посочи Мелемов.

Изказани бяха противоположни мнения от общинските съветници, но въпраки това бюджетната прогноза на община Смолян до 2027 г. бе приета с 15 гласа "за“.

Вирни се горе