Ново дарение получи библиотеката в Смолян

Ново дарение получи библиотеката в Смолян

Ново дарение на две учебни помагала постъпи в Регионална библиотека “Николай Вранчев“. Дарител е доц. д-р Костадин Марков – преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – филиал Смолян и Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София. Учебното помагало „Дигитализация и електронно управление“ е издадено през настоящата 2022 г. и е първото по рода си издание в помощ на студентите по учебните дисциплини „Цифровизация и електронно управление“, „Дигитализация и електронно управление“ или „Електронно управление“, както и за подготовка на лекции пред органите на администрацията на централно и териториално ниво.

Монографичният труд „Електронно управление и дигитална администрация“ също е издаден през настоящата година и има теоретико-приложен характер. Получените резултати могат да бъдат полезни на служителите в държавната и публичната администрация, за научни работници, преподаватели и докторанти във висшите училища, а съща така за студенти от съответните специалности.

Вирни се горе