Ново данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Ново данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчно облекчение за ремонт и/или подобрения могат да ползват местни и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Физическите лица имат възможност да приспадат от данъчната основа /от получени доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и от други източници/, направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв.

Това облекчение може да се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Условията при които може да се ползва това облекчение са:

• Недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

• Физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

• Подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна на Европейското икономическо пространство;

• Недвижимият жилищен имот не е включен дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

• Физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството, например фактура. Документът трябва да е придружен от документ за плащането /фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ/;

• Физическото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица. Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не превишава сумата от 2 000 лв.

Преди подаване на годишна данъчна декларация с цел ползване на облекчението, лицата първо трябва да проверят дали имат неплатени задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги платят, и тогава да подават документи.

Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък е 3 май.

Информация за попълване и подаване на данъчни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор, в сайта на НАП и Фейсбук страницата.

Вирни се горе