Нови клонове тополи ще отглеждат в горски разсадник на ЮЦДП-Смолян

 Нови клонове тополи ще отглеждат в горски разсадник на ЮЦДП-Смолян

След като служители на Южноцентралното държавно предприятие посетиха

през миналата година Центъра за изследвания на тополите в гр. Казале

Монферато в Италия, бе обсъдена възможността за закупуване на нови

клонове тополи за нуждите на предприятието.

През месец март 2023 г. бе закупен посадъчен материал от три нови клона

тополи-„Стура“, „Двина“ и „Вилафранка“ за създаване на нови маточници в

горски разсадник „Наков чифлик“ към ТП ДГС Пазарджик“ (бившето „Тополово

стопанство“). Новите клонове са създадени и регистрирани от Центъра за

изследвания на тополите в Италия. Очаква се в следващите 2-3 години да

започне производството и добива на резници, с цел създаване на

интензивни култури от новите клонове топола. През това време внимателно

ще се следи за адаптацията и здравословното им състояние, съобщи инж.

Елин Лилов, лесоинженер в ЮЦДП-Смолян.

Интересно е да се отбележи, че на територията на горски разсадник „Наков

чифлик“ в последните 30 години не са създавани маточници от нови клонове

топола.

Вирни се горе