Новата учебна година в училището в с.Средногорци стартира с нов STEM кабинет

Новата учебна година в училището в с.Средногорци стартира с нов STEM кабинет

ОУ „Петко Рачов Славейков“, село Средногорци стартира новата учебна година с нов иновативен STEM кабинет, реализиран по проект от Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Тя разглежда отделните дисциплини като обвързани в общ контекст. Обучението по STEM изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.

В STEM центъра е изградена архитектурна среда, подходяща за положителна психологическа нагласа на учениците и мебелировка, която оформя пространства и зони за индивидуална и групова работа. Формирани са четири зони:

„ на върха“ / фронтално обучение/;

„пещера“ /възможност за индивидуална работа на всеки ученик от негово собствено устройство/;

„ огнище“ /модел за работа на малки групи/;

„преживяване“ /подреждане на мебелировката по начин, който да позволява на групи ученици съвместно да работят по дадена практическа задача или проект/.

Благодарение на техническото оборудване в STEM кабинета, ще се надгражда и обогатява учебния процес по начин, който ще допринесе за по-лесното възприемане и разбиране на преподавания материал. Освен това ще се демонстрира практическото приложение на редица научни принципи, което от своя страна ще спомогне за изграждането на причинно-следствени връзки в съзнанието на учениците. STEM центърът ще помогне учениците да се докоснат до реални професии, които те могат да изберат в бъдеще.

Педагогическият колектив и учениците от ОУ село Средногорци благодарят на партньорите в реализацията на проекта.

„Желанието на всички е STEM кабинетът постепенно да се разрасне и да се създадат повече възможности за споделяне на опит и практики. Това в голяма степен ще допринесе за мотивиране на учениците да се ангажират с важните области на познанието в областта на Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство и Математика“, каза директорът на учебното заведение Миглена Ангелова.

Вирни се горе