Нова площадка за игра ще имат децата в с. Змеица

Нова площадка за игра ще имат децата в с. Змеица

На изцяло нова площадка за игра ще се радват децата в с. Змеица. „Спортната площадка е построена по един от многото проекти, които Община Доспат изпълнява и е в непосредствена близост до училището и ще се ползва от всички деца в Змеица, каза кметът на Община Доспат инж. Елин Радев“. Проектът е с наименование „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за подобектите:

„Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“. Проектът цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общината на, посредством изградена спортна инфраструктура Обща стойност на проекта: 391 042.10 лв. без ДДС (триста деветдесет и една хиляди и четиридесет и два лева и десет стотинки). Основни дейности: Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на спортна инфраструктура община Доспат за следните подобекти: – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“; – „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат“ по ПРСР.

Вирни се горе