Нов верижен булдозер бе закупен от ЮЦДП за нуждите на ДГС Михалково

Нов верижен булдозер бе закупен от ЮЦДП за нуждите на ДГС Михалково

Нов верижен булдозер ще работи на територията на Държавно горско стопанство Михалково. Техниката е закупена със средства от стопанска дейност и е специализирана за ремонт и поддръжка на горски пътища. С новата верижна машина значително ще се улесни работата по подобряване състоянието на горските пътища, запазване на горските територии и улесняване достъпа в тях при възникване на пожари. С новата техника ще се изпълняват също така горскостопански и лесокултурни дейности на територията на цялото Южноцентрално държавно предприятие.

Вирни се горе