Нов социален проект стартира в община Мадан

Нов социален проект стартира в община  Мадан

Община Мадан и Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“.

Проектът е с продължителност 20 месеца, а основната цел е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Предвижда се осигуряване на заетост до 12 месеца на 34 броя лица от уязвимите групи на територията на община Мадан (Хора с увреждания и Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица) към създаденото в рамките на проекта ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“. Общата стойност на проекта възлиза на 391 154,40 лева

Вирни се горе