Николай Мелемов бе избран за председател на Асоциацията на родопските общини

Николай Мелемов бе избран за председател на Асоциацията на родопските общини

На 8 май т.г. се проведоха Общо събрание и заседание на УС на Асоциацията на родопските общини (АРО). За председател бе избран Николай Мелемов- кмет на община Смолян, а за зам.-председател -Боян Кехайов, кмет на община Неделино.

През т.г. сдружението ще работи по проекти, финансирани по програми на ЕС.

АРО ще си сътрудничи с Енергиен център София при изпълнение на дейности по проект „BUSHROSSS – повишаване на знанията и уменията на структурите за обслужване на едно гише при обновяване на частни жилищни сгради“, който е съфинансиран по програма LIFE на Европейския съюз, а координатор е Националният университет на Ирландия, Корк.

По проекта ще бъдат разработени програми за квалификация, знания и умения, които след това да се тестват чрез обучения (включително и „обучения за обучители“) на заинтересовани лица желаещи да създадат структура за обслужване на едно гише (one-stop-shop), която да предоставя услуги при обновяване на частни жилищни сгради. Подобна структура, една от първите в Европа, беше създадена към АРО само преди няколко години.

Асоциацията ще споделя своя опит както в областта на енергийната ефективност в публични общински сгради – натрупан по проект Родошоп (програма H2020), така и в сферата на устойчивата енергия в частни жилищни сгради - благодарение на участието си в проект UP-STAIRS (H2020).

Обученията ще включват няколко модула, които да покриват различни аспекти при реновиране на сградите. Модулите ще могат лесно да бъдат адаптирани към разнообразните местни нужди не само в страните участващи в проекта (Ирландия, България, Полша, Словения, Гърция и Украйна), но и в други европейски страни.

АРО е асоцииран партньор и ще работи съвместно с Националната асоциация на доброволците в Република България по проект „SAFETY4TMF - координирани действия между държава, общини и други заинтересовани страни за превенция и управление на бедствия, свързани със съоръженията за минни отпадъци (хвостохранилища) - с цел намиране на решения за намаляване на трансграничните рискове и опасности“ (програма ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“). Проектът, в който участват организации от 11 европейски страни, ще направи анализ на политиките и процедурите, на заинтересованите страни и практиките за сътрудничество, а също така ще начертае карта на съществуващи съоръжения за минни отпадъци (хвостохранилища). Проектът ще насърчи изграждането на капацитет на национално и международно равнище; ще бъдат организирани обучения, работни срещи, конференции, които ще са с практическа насоченост и ще имат за цел обмяна на знания и опит. Съвместната работа по международни проекти и намирането на решения ще допринесат за подобряване на безопасността на хвостохранилищата.

Ако проект “TriCulTour – дигитален триъгълник за културен туризъм насочен към развитие и устойчивост в трансграничния регион” (по програмата ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2021-2027) бъде одобрен за финансиране, АРО ще работи в сътрудничество с две гръцки организации - община Сидики от Серес и културната асоциация FEX от Ксанти. В края на проекта се предвижда да бъде създаден дигитален вариант на три избрани места: езерото Керкини (област Серес, Гърция), вокалното място Неделино (област Смолян, България) и стария град на Ксанти (област Ксанти, Гърция). Така например, чрез използване на модерни технологии, неделинският двуглас ще звучи в интерактивна стая на фона на популярни туристически обекти и уникални природни забележителности.

Общото събрание гласува технически и финансов отчет за 2023 година, както и работен план и бюджет за 2024, съобщи Златка Николова,изпълнителен директор на Асоциация на родопските общини.

Вирни се горе