Покана

Покана

На основание чл. 27 , ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме, че в Регистъра на обществените поръчки на 14 .04 .2016г. са публикувани следните обществени поръчка с предмет:

  • „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Неделино, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино“, финансиран със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.

  • „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино с цел създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Неделино по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

  • “Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявления за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проекти и правни услуги във връзка с подготовка на тръжни документи за обществени поръчки по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Вирни се горе