Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

	 Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

РЕГЛАМЕНТ

Национален младежки конкурс

„Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България (www.namrb.org).

Конкурсът се организира по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление.

Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

Конкурсът се провежда с активното съдействие на общините в Република България на доброволен принцип. Те могат да станат част от информационната кампания за конкурса, да стимулират младите хора в общината да участват активно, да поемат ангажимент за реализиране на класирано предложение, в случай, че е получено от жител на съответната община, да участват със свой принос за обогатяване на наградния фонд.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят.

Участието в конкурса е индивидуално или в екип.

Участието в конкурса е доброволно.

Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: konkurs@namrb.org

Предложенията за участие в конкурса се подават на български език.

Срок за получаване на предложенията: 30 юли 2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

да демонстрират умение за синтезирано представяне на проблема;

да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;

да са проявили интерес съществува ли аналогичен проблем на друго място в страната и чужбина;

предложената идея да е практически приложима;

предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;

предложеното решение да има ефект за гражданите или да води до подобряване на средата за живот в населеното място;

да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята;

да дава възможност за мултиплициране на решението. 

ЖУРИ

Двама представители на НСОРБ

Представител на УНСС, катедра „Публична администрация“

Представител на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Публична администрация“

Представител на Института за пазарна икономика

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда в два етапа.

Всички постъпили предложения за участие ще бъдат разгледани от 5-членно жури.

Кандидатите, чиито предложения се отнасят до реални проблеми с обществен ефект и предвиждат реалистични идеи за тяхното решаване, ще получат менторска подкрепа от експерти от екипа на НСОРБ и членове на Постоянните комисии на Сдружението в съответната област за разработване на план за действие в изпълнение на проектната идея.

Проектните идеи и плана за тяхното изпълнение ще бъдат представени публично пред членовете на УС на НСОРБ.

КЛАСИРАНЕ

В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъдат присъдени следните награди:

Първа награда – 2000 лв.

Втора награда – 1500 лв.

Трета награда – 1000 лв.

Поощрителна награда – 500 лв.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 12 октомври 2023 г. – Денят на българската община и местното самоуправление.

Всички 4 наградени проекта ще бъдат представени по време встъпителния форум на местната власт за мандат 2023 - 2027, организиран от НСОРБ на 11.12.2023 г.

Те ще получат възможност да бъдат реализирани на практика на територията на съответната община.

Победителят в конкурса ще бъде поканен за един от говорителите на встъпителния форум на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети на 11.12.2023 г.

За допълнителна информация:

Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ, i.ivanova@namrb.org

Вирни се горе