Населението на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 96 284 души

Населението на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 96 284 души

В периода между последните две преброявания населението на област Смолян е намаляло с 25 468 души, или с 20.9%

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Населението на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 96 284.

Жените са 50 063 (52.0%), а мъжете 46 221 (48.0%), или на 1000 жени се падат 923 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на област Смолян е намаляло с 25 468 души, или с 20.9%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.3 на година през периода 2001 - 2011 г. на 2.1 през периода 2011 - 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на област Смолян, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция.

Най-голяма по размер е община Смолян с население 33 688, следвана от общините Мадан (10 062), #Златоград (9 768) и #Девин (9 765). Най-малки са общините Борино (2 493) и Баните (3 302).

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички общини, като най-голямо е в общините Баните (-32.9%), Борино (-31.5%) и Неделино (-29.7%). Най-малка загуба на население има при общините Рудозем (-13.9%) и Доспат (-17.6%).

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години, като за област Смолян относителният му дял е 26.5%

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.8%, а на мъжете - 21.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област Смолян.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 25 531 души, или 26.5% от населението на област Смолян. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 4 217, или с 19.8%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 60 116 души, или 62.4%. Спрямо 2011 г. намалява с 26 018, или с 30.2%.

Делът на най-младото население също намалява от 11.7% през 2011 г. на 11.% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 14 304 през 2011 г. на 10 637 хил. през 2021 г., или с 25.6%.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 21.0% за община Доспат до 41.0% за община Баните.

Най-висок е делът на младото население в общините Рудозем (13.2%), Смолян (12.0%) и Доспат (11.8%), а най-нисък е в Баните (5.7%), Борино (7.6%) и Неделино (9.0%).

Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в община Доспат - 67.2% от населението на общината, община Рудозем (64.9%) и община Мадан (64.5).

Общият коефициент на възрастова зависимост за област Смолян, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 60.2, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 60 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 41.4, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте.

В регионален аспект това съотношение е най-благоприятно в общините #Доспат (48.8), Рудозем (54.0) и #Мадан (54.9), а най-неблагоприятно е в общините Баните (87.6) и #Чепеларе (68.9).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 в област Смолян това съотношение е 41. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 66 млади хора.

Това отношение е най-благоприятно в общините #Рудозем (49) и Смолян (48), а най-неблагоприятно е в общините #Баните (22), #Борино (29) и #Неделино (29).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 55 310 души, или 57.4% от населението на област Смолян. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 23 431, или с 29.8%. Мъжете са 29 741, а жените – 25 569.

Населението над трудоспособна възраст е 29 537души, или 30.7%, а под трудоспособна възраст – 11 437 души, или 11.9% от населението на област Смолян.

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.8% от населението на област #Смолян е с българско гражданство. От тях 0.2% са с двойно гражданство - българско и друго.

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 32, а тези на други държави - 187 или 0.2% от населението на областта.

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 99.2% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.3%, а в трета държава - 0.5% от населението на област Смолян.

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да намерите Календар за публикуване на данните от Преброяване 2021 | Национален статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

Вирни се горе