НАП работи по внедряването на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

НАП работи по внедряването на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България

Целта е повишаване на доброволното спазване и намаляване на административната тежест

Funded by the Technical Support Instrument of the European Union and implemented in cooperation with the European Commission’s Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM)

Национална агенция за приходите (НАП) изпълнява проект за внедряване на международния стандарт за събиране на счетоводни данни от големите и средни данъкоплатци в унифициран формат на базата на Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Този начин на отчитане осигурява по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска (на национално и европейско ниво), намаляване на административната тежест за бизнеса и администрацията и повишаване на доброволното спазване от страна на данъкоплатците.

SAF-T представлява компютърен файл, който позволява лесно извличане на предварително дефиниран набор от счетоводни записи в общо четим формат. Този файл улеснява данъкоплатците да предоставят техните електронни записи на данъчните одитори в подкрепа на своите данъчни декларации, както и на одиторите да прегледат счетоводните записи. На практика бизнесът разполага с инструмент за отчитане, който отговаря на изискванията на различни правителствени или неправителствени организации, например статистически агенции, одитори, банки, промишлени организации.

В рамките на проекта, който е с продължителност 24 месеца, ще бъдат събрани добри международни практики от опита с други данъчни администрации от ЕС при внедряването на SAF-T, ще се извърши анализ на настоящата вътрешна и външна среда в НАП, ще бъдат разработени стратегия за подход и пътна карта за въвеждането на SAF-T формата в България.

Внедряването на електронен обмен на счетоводни данни в SAF-T формат ще допринесе за по-добра, по-фокусирана и навременна комуникация на приходната агенция с големите данъкоплатци на по-ранен етап и със средните – на следващ. За целта НАП трябва да изгради своя административен капацитет по отношение на познания, умения и специфична техническа експертиза, включително чрез обмен на добри практики със страни, които вече успешно са въвели този международен стандарт за отчитане на приходите.

Подобряването на ефективността на данъчната администрация ще доведе до намаляване на административната тежест.

В дългосрочен план въвеждането на SAF-T у нас ще допринесе за засилване насърчаването на лицата за доброволно спазване на данъчното и осигурително законодателство и за повишаване доверието между НАП и нейните клиенти.

Вирни се горе