Намаляват с 2% нефинансовите предприятия в област Смолян

Намаляват с 2% нефинансовите предприятия в област Смолян

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян, са 5 183, или с 2.0% по-малко спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.6% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2020 г. е печалба в размер на 168 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 505, със загуба – 1 044, а с нулев финансов резултат – 634.

През 2020 г. нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 921 млн. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 43.8% от общите нетни приходи от продажби за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 21.7% и сектор „Строителство” – 9.7%. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2020 г. е 28 636. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 38.5% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.7%. В микропредприятията работят 31.6% от заетите в областта, в малките предприятия – 20.5%, в средните предприятия – 21.9%, а в големите предприятия – 26.0%.

Произведената продукция в област Смолян за 2020 г. е на стойност 1 594 млн. лв., като е отчетено намаление от 2.2% спрямо 2019 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, където са реализирани 51.9% от общата произведената продукция, следван от сектор „Строителство” – 11.7% и сектор „Добивна промишленост” – 7.1%.

Вирни се горе