30 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Във връзка с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда на Община Смолян за 2021 г., със Заповед на кмета Николай Мелемов, се отличават:

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА МАРЧЕВА – учител в ДГ „Слънце” – гр. Смолян. За проявено новаторство в образователно-възпитателния процес и провокиране на детското мислене и въображение с интересни методи, похвати и иновативни техники. За индивидуален подход към децата да правят самостоятелен избор чрез планираните дейности.

ГАЛЯ АТАНАСОВА ЛЮТОВА – старши учител в ДГ „Синчец” – гр. Смолян. За прилагане на образователни стратегии, създаващи условия за максимално развитие и изява на всяко дете. За използване на нестандартни похвати и средства за постигане на високи резултати в подготовката на децата за училище и формиране у тях на положителна нагласа към ученето като ценност. За предлагане на полезни иновативни форми за вътрешно- институционална квалификация и оказване на методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители.

ЦОНКА ТОДОРОВА ДУРЕВА – главен учител в ДГ „Родопчанче” – гр. Смолян. За участие в регионални и национални конференции по проблеми на предучилищното образование и публикации в сборници и специализирани списания. За участие в проекти и включване като експерт за ранно детско развитие на UNICEF в програмата за развитие „Да пораснем заедно”. За прилагане на оригинални педагогически технологии и методи на преподаване и принос за професионалното израстване на новоназначени и млади учители.

ЗЛАТКА АСЕНОВА КЕНДЕРОВА – старши учител в ДГ „Радост” – гр. Смолян. За проявен професионализъм в реализирането на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. За постигнати високи резултати в работата с деца със специални образователни потребности. За успешна мотивация на подрастващите за участия в конкурси, изложби и други форми за личността изява и за значимия `и принос в организацията и провеждането на традиционния фестивал „Пусть всегда будет солнце”.

ДОРА ХРИСТОВА КИМЕНОВА – вр.и.д. директор на ДГ „Зорница” – гр. Смолян. За методическо и практическо усъвършенстване на интерактивното обучение на децата чрез индивидуален подход и груповото им обучение, както и на възрастни – учители и родители. За участие в новаторски проекти и програми за предучилищно възпитание, сред които по eTwinning – „Весел Патиланчо търси приятели”, „Тайните на вълшебното копче” и „Майсторете ръчички за радост на всички”.

АННА ПЕТКОВА КАИШЕВА – учител в ДГ „Русалка” – с. Търън. За осъществяване на креативни идеи за работа с децата, съобразно техните интереси и разработване на проектно предложение по Национална програма „Успяваме заедно” – модул II „Иновативна детска градина”. За успешно адаптиране на педагогическите ситуации към онлайн обучение на подрастващите и подпомагане на родителите им. За организиране и провеждане на открити уроци, празници и тържества в детската градина.

СВЕТЛА АСЕНОВА КАРАБОВА – старши учител в ДГ „Буратино” – гр. Смолян. За прилагане на иновативни методи на преподаване и оценяване на децата и използване на модели за позитивно възпитание на подрастващите, основаващи се на сътрудничество. За успешно приобщаване и поощряване на родители на деца със специални образователни потребности. За оказване на организационна и методическа подкрепа на новоназначени учители.

ЕЛЕОНОРА САВОВА ДЖИКОВА – БОЮКЛИЕВА – старши учител по чужд език в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян. За постижения в професионалната област и методиката на преподаване на чужд език в начален и прогимназиален етап. За креативност, иновации и гъвкави модели на обучение и използване на различни образователни ресурси. За активен принос в обучението от разстояние в електронна среда и реализиране на проектни дейности. За ползотворно сътрудничество с родителската общност и координиране на процесите в приобщаващото образование.

МАРГАРИТА ТОДОРОВА ШИШКОВА – учител в прогимназиален етап в ОУ „Никола Й. Вапцаров” – с. Широка лъка. За провеждане на качествен образователно-възпитателен процес от разстояние в електронна среда, открояващ се с търсене на разнообразни обучителни ресурси и дигитални приложения. За успешна работа с ученици от уязвими групи и със специални образователни потребности. За умело ръководството на група от ученици в VII клас за занимания по интереси „Математика – отново!”.

ТОСКА ДИМИТРОВА КАПИТАНОВА – главен учител в начален етап в СУ „Отец Паисий” – гр. Смолян. За иновативни методи на преподаване и значим принос за отлично представяне на учениците на външно оценяване. За успешна мотивация на нейни възпитаници за участие в конкурси и състезания, като олимпиадата „Знам и мога” и математически състезания, в които те са класирани на призови места и за национален кръг. За участие в проекти на МОН и оказване на активна методическа помощ на млади учители.

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА – старши учител по география и икономика в ЕГ „Иван Вазов” – гр. Смолян. За проявено новаторство и прилагане на интерактивни методи и практики на преподаване в електронна среда. За успешното представяне и класиране на нейни ученици на областни и национални кръгове на олимпиади по география и икономика. За умелото ръководство на клуб „Етнография” и запознаване на членуващите в него ученици с националните фолклорни традиции и обичаи.

СИЛВИЯ АСЕНОВА КАБАКОВА – старши учител по математика и физика и астрономия в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Смолян. За проявено новаторство в използването на съвременни технологии в образователния процес в условията на извънредна епидемична обстановка. За постиженията `и като учител, изразяващи се в достойно представяне на нейни ученици в математически състезания и олимпиади. За активна работа по проект „Занимания по интереси” за повишаване интереса на учениците към STEM и природните науки с клуб „Приложна математика”.

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА ПЕНЧЕВА – старши учител по английски език в ППМГ „Васил Левски” – гр. Смолян. За използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение и постигнат висок среден успех на нейни ученици на матура по английски език – Отличен 5,56. За умело ръководство на две възрастови театрални групи: V-VI и X-XI клас, класирани на призови места на Фестивал за авторска драматургия по английски език. За участие в реализирането на проект по Национална програма „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот”.

ЙОРДАНКА НИКОЛАЕВА ДЮЛГЕРОВА – директор на ОУ „Юрий Гагарин” – гр. Смолян. За организиране и активно включване в дейности на училището за ефективна интеграция на ученици със специални образователни потребности. За провеждане на открити и интердисциплинарни уроци, литературни четения и срещи с творци. За успешна мотивация на учениците за участие в проекти, олимпиади, състезания и турнири. За приноса `и за ръководеното от нея училище като иновативна образователна институция.

СОНЯ СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА – учител по музика в прогимназиален етап в ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. За ръководството на вокална група в училището и умело издигане на естетическите и изпълнителските изисквания към млади дарования. За работа в „Училище в облака” чрез платформата Google Classroom. За активно участие и класиране на нейни възпитаници на призови места на Фестивала за руска поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце” и в Националното състезание „Ключът на музиката”.

СЕВДА ЕМИЛОВА ИНДЖОВА – старши учител по биология и здравно образование в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смолян. За конкретен принос при изготвяне на стратегия на училището и постигнати високи резултати на нейни възпитаници на олимпиади. За използване на интерактивни и иновативни методи на преподаване и обучение. За целенасочена работа за личностно развитие на ученици от профил „Хуманитарни науки”. За ефективно взаимодействие с родителската общност.

ЕЛМИРА ЗДРАВКОВА БОНКАЛОВА – КОСОВА – старши учител по право и икономика в ПГИ „Карл Маркс” – гр. Смолян. За ръководството и заемането на призови места на нейни ученици в национални конкурси и състезания, сред които „Най-добра бизнес идея” и „Практически финанси”. За активна работа с клуб „Зелени предприемачи в действие”. За умело осъществен образователен процес от разстояние по време на епидемична обстановка и оказвана морална подкрепа на ученици в трудни за тях ситуации.

СТАНКА ТОДОРОВА КАБАСАНОВА – старши учител по ФВС, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци. За активна и ефективна работа с деца със специални образователни потребности. За подкрепа и насърчаване на нейни ученици за участие в олимпиадата по биология и здравно образование. За умело ръководство на групата „Млад огнеборец” – спечелила множество призови места и купи на общински, областни и републикански състезания.

Гинка МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА – директор на ЦПЛР-ОДК-Смолян. За значим принос в участието на възпитаници на ЦПЛР-ОДК-Смолян в международни и национални конкурси. За активна работа за интеграцията на деца от уязвими групи. За успешното ръководство през учебната 2020/2021 година на проекта „Подкрепа за успех” – дейност 6, и на проекта „Избирам своето бъдеще” по Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие”.

МАГДАЛЕНА ДОЙЧИНОВА СЛАВЧЕВА – старши учител по задължително пиано в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ – с. Широка лъка. За проявен висок професионализъм. За значим принос в успешната реализация на нейните възпитаници като педагози и изпълнители в областта на музикалното изкуство. За всеотдайната й работа за стимулиране на индивидуалните и творчески заложби на учениците, както и за дългогодишна преподавателска работа в училището.

ЦВЕТА НИКОЛОВА СТАНИШЕВА – библиотекар в отдел „Заемна за възрастни” в Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян. За дългогодишна, всеотдайна и с безспорен професионализъм работа при обслужване на потребителите на библиотеката. За цялостно и в дълбочина познаване и опазване на библиотечния фонд. За активно участие в подготовката и провеждането на изложби, културни събития и празници. За професионалната й работа за съхранението и поддържането на националните ни ценности, духовно-нравствените и културни аспекти във всички направления на библиотечната дейност.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ УЗУНОВ – журналист от Дружеството на СБЖ №20 – гр. Смолян. Доайен на журналистическата гилдия в Смолян, кореспондент на в. „Труд” за Смолянска област, дългогодишен редактор, кореспондент и сътрудник в над 20 медии, директор и създател на първия ежедневник в Средните Родопи в. „Родопски вести", управител на Пресгрупа „Родопи" ООД, която издаваше вестник „Родопи ВЕСТ", дългогодишен член на ръководството на СБЖ. За продължителната му дейност като репортер и работодател, който с безкомпромисно перо задава трудните отговори, следвайки максимата, че свободата на словото се извоюва ежедневно, отстоява каузата за съхраняване на културно-историческото наследство на Родопите.

Д-Р ИНЖ. МОМЧИЛ ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ – Дружество за разпространение на знания – гр. Смолян. За дългогодишна работа по привличане на насочена политика към Смолян и Родопа планина по линия на национални, европейски и международни направления. За дългогодишно координиране на обществени начала на Регионалния академичен център към Националната академична мрежа на Българската академия на науките за Смолянска област. За работата му като член на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район по линия на БАН.

БОРИС КОСТАДИНОВ ХАДЖИЙСКИ – актьор в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян. За множеството изиграни роли от него в детски театрални спектакли, като: Бащата на Хък, Шерифът и Кралят в „Хък Фин“ по Марк Твен; Бащата във „Вълшебното бисерче“ от Валери Петров; „Цяло лято четох“ по текстове на Джани Родари, Астрид Линдгрен и Йордан Радичков; Придворният доктор в „Принцесата, която не искаше да играе“ по текстове от Астрид Линдгрен; „И възрастните са били деца“ по автори, изучавани в IV-ти клас; Гарванът в „Приключения опасни с герои сладкогласни“ от Недялко Йорданов, както и в спектаклите за възрастни: Хамон в „Антигона и хората“ по Софокъл; Сър Андрю Чикчирик в „Дванайсета нощ… или как желаем“ от У. Шекспир; Ходжата и Нано в „Калуня Каля“ от Георги Божинов.

РАШО ТОДОРОВ МИТЕВ – скулптор – Художествена галерия – гр. Смолян. За участие и творческо представяне в 15 международни скулптурни симпозиуми и конкурси в дърво, камък, в пясък, за организирани от него самостоятелни изложби, както и за участие в 20 съвместни изложби. За дългогодишното му участие в традиционните Пролетни и Коледно-Новогодишни изложби на смолянските художници. Рашо Митев е член на Съюза на българските художници.

СИМЕОНА САВОВА – КОРУЕВА – Директор на Професионална гимназия за приложни изкуства – гр. Смолян, художник, член на Управителния съвет на КДК – гр. Смолян. За активна административна, организаторска и творческа работа в Клуба на дейците на културата и съвместна дейност с групата на художниците и младите творци от Професионална гимназия за приложни изкуства – гр. Смолян. За лично участие в общите изложби, като художник със свой оригинален почерк. За многобройни изложби и представяния на колекции на художници в КДК – гр. Смолян. За съхраняване на гимназията, като част от културната биография на нашия град.

ЕЛКО МИЛКОВ ДЕЛИЕВ – оркестрант в народен оркестър на Фолклорен ансамбъл „Родопа“. За 40-годишна активна и пълноценна творческа работа в ансамбъла по време на репетиции и концерти. За полаганите непрестанни усилия за повишаване на професионалните умения. За участие в проучване и разработване на фолклорни материали от всички области в страната. За участие във всички концерти на ансамбъла, включително в турнета извън България – Гърция, Франция, Северна Корея, Полша, Украйна, Дания, Турция и други страни. За дългогодишната му педагогическа работа като лектор по тамбура към Окръжен съвет за изкуство и култура – гр. Смолян, Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Орфей“ – гр. Смолян, в Дом за деца – с. Стойките, и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“.

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА БАРБУДОВА – художествен ръководител в НЧ „Кирил Маджаров-1866”- гр. Смолян. За дългогодишна и упорита работа като хореограф с Детски танцов състав „Родопска китка” – три възрастови групи и Танцов клуб „Мераклии” – две групи, донесли редица награди от Балкански шампионати, национални конкурси и фестивали. За участие като изпълнител в концертни програми в читалището и града, заедно с рок група НИКС. За изявите й като организатор на различни видове дейности, свързани с културно – художествената дейност на читалището, за принос в поддържането на традициите на българския фолклор.

АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ – художествен ръководител на гайдарски състав „Момчиловци“ към Народно читалище „Светлина -1925“- с. Момчиловци. За активна и дългогодишна работа с Гайдарския състав. За активно участие и представяне на състава в местни, общински, регионални, национални и международни събори и фестивали, както и за спечелените от гайдарите награди и отличия.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОБРИКОВ – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Смолян. За 20-годишна високо професионална журналистическа дейност като кореспондент на Националния седмичник за образование и наука „Аз-Буки“, с над 450 публикации, обективно отразяващи събития и проблеми от сферата на средното и висшето образование в община Смолян и региона. За издадения сборник с негови материали „Щрихи от дневника на кореспондента”. За дългогодишна и ползотворна работа като главен експерт в общинска администрация – Смолян.

Годишните награди имат парично изражение в размер на 200 лв. и са съпроводени със „Значка на Смолян”. Предложенията за наградените са направени от техните педагогически и творчески организации.

ЗАПОВЕД №РД-0516 на Кмета на община Смолян

Вирни се горе