Над 9 600 са подадените заявления за помощи за отопление в Смолян. На 7 888 помощта е отпусната

Над 9 600 са подадените заявления за помощи за отопление в Смолян. На 7 888 помощта е отпусната

До момента 9633 заявления са подадени в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Смолян за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

Издадени са 7888 заповеди за отпускане на помощта. Направени са 1247 отказа. По-голямата част от отказите са за превишаване на диференцирания доход за отопление, други заради реализирани имотни сделки /продажби на имоти/. Средствата, които отпуска Дирекцията са в размер на 623,55 лв., информира Петя Пампорово – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Смолян. Крайният срок за подаване на заявления за целева помощ за отопление е 31 октомври.

Заявленията се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства. За да получат помощ за отопление, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирали в бюро по труда най-малко половин година преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения. В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на Дирекция социално подпомагане или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане; При отопление с твърдо гориво предоставянето на помощта става по два начина – или в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявеният начин на изплащане; или чрез плащане на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството. За миналия зимен сезон 2021/2022 г. са издадени над 250 хиляди заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на обща стойност над 135 млн. лева.

Вирни се горе