Над 70 000 души работят по програми за заетост, от януари минималната заплата става 310 лв.

Над 70 000 души работят по програми за заетост, от януари минималната заплата става 310 лв.

По схеми и мерки на Министерството на труда и социалната политика са включени над 70 хиляди души в заетост. През следващата година 17 хиляди души ще работят като лични асистенти, като тази цифра няма аналог до сега, обяви социалният министър Тотю Младенов. От януари 2013 г. минималната работна заплата ще бъде повишена на 310 лева, каза още той.

През изминалата година направихме и изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, насочени към усъвършенстване на системата за отпускане на помощите, част от които пряко засягат безработните лица. Те предвиждат съкращаване на срока за задължителната регистрация в бюрата по труда на безработните лица в трудоспособна възраст, които кандидатстват за отпускане на социална помощ от 9 на 6 месеца. Това е силна защитна мярка в условията на криза и условие за по-добра координация с провежданите политики на пазара на труда. Също така се облекчи достъпът до месечни и целеви помощи за отопление за лицата, които са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години, като се предвиди максимален размер на реализираните доходи от тези сделки. Ако общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период, тези лица вече могат да получават помощи, посочи още министърът.

Ако през 2009 година общият брой на подпомаганите с месечни социални помощи лица и семейства е бил 68 742 в т. ч. 55 049 безработни лица, то през 2011 година той нараства на 76 608 в т. ч. 66 919 безработни лица, а за деветмесечието на тази година са подпомогнати 70 093 лица и семейства в т. ч. 66 760 безработни лица, отчете още министър Тотю Младенов. Нашата основна цел за тези хора е да ги включим активно в пазара на труда, което ще ги освободи от зависимостта от социални помощи и ще намали риска от тяхното социално изключване. Затова и наш приоритет е да търсим възможности и начини за осигуряване на постоянни доходи от труд.

Вирни се горе