Над 24 % живеят под прага на бедност в област Смолян

 Над 24 % живеят под прага на бедност в област Смолян

През 2022 г. линията на бедност за област Смолян e 474.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.1% от населението на областта, съобщиха от териториалната статистика.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 5.9 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.1 до 26.7%, или с 2.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.5%, или с 24.4 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите за едноседмична почивка извън дома (45.7%) и посрещане на неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (45.3%). Успоредно с това 45.2% от лицата се ограничават при подмяна на остаряла мебелировка, 34.8% при консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден, а 12.0% при изплащането на разходи свързани с жилището, в което живее домакинството.

През 2022 г. 14.7% от населението в Област Смолян живее с материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 64 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 64-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2022 г. 4.7 хил. лица на възраст 18 - 64 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 10.0% от населението, като спрямо 2021 г. относителният им дял нараства с 7.0 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че през 2022 г. 31.8% от населението в област Смолян, или 31.7 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Стойността на показателя нараства с 3 процентни пункта спрямо 2021 г., при мъжете – със 5.0, а при жените - с 1.2 процентни пункта.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

През 2022 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана -съответно по 373 лв., а най-високата - в област София (столица) (832 лв.), следвана от областите Стара Загора (625 лв.), Варна (601 лв.) и Перник (595 лева).

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 33.9%, Добрич - 27.0%, Ловеч - 26.8%, и Перник - 25.5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Шумен - 12.9%, Велико Търново - 15.8%, Силистра - 16.1%, и Търговище - 16.2%.

Линията на бедност за 2022 г. нараства спрямо 2021 г. в повечето области. С най-голямо нарастване са областите Стара Загора (с 21.6%), Ямбол (с 19.4%), Варна (с 18.8%), Хасково (с 15.6%), София (столица) (с 13.5%) и Враца (с 10.2%). Намаление в размера на линията на бедност спрямо предходната година се наблюдава в областите Плевен (с 13.9%), Шумен (с 11.4%), Разград (с 10.1%), Бургас (с 3.6%), Пловдив (с 2.4%) и Благоевград (с 0.6%).

Област Шумен е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете - 9.6%, а с най-високо равнище е област Стара Загора - 29.7%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност - 10.6%, при 37.8% за област Стара Загора, 29.5% за област Добрич, 29.3% за област Сливен и 29.1% за област Перник.

В областите Ямбол, Сливен, София, Кюстендил, Плевен, Търговище, София (столица), Пловдив, Стара Загора, Хасково, Перник, Враца, Монтана и Шумен относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В три области - Силистра, Видин и Ловеч, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Вирни се горе