На заключителна пресконференция представиха напредъка по проект ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

На заключителна пресконференция представиха напредъка по проект  ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

На заключителна пресконференция вчера представиха напредъка по проект ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ“ , реализиран от СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА - СМОЛЯН .

Срещата се проведе в залата на Споделено женско пространство, а резултатите от проекта бяха представени от Йоланта Пойдовска, ръководител на проекта.

urasi

Сдружението за психосоциална подкрепа и личностно развитие Смолян реализира поредния проект в подкрепа на хората с увреждания от Смолянска област. В него участват 30 жени с различни увреждания – сетивни, физически и ментални, от общините Смолян, Златоград, Чепеларе и Баните. Като подкрепяща група участват 15 жени доброволци, с личен и професионален авторитет и активна позиция в живота на общностите.

Целите на проекта са:

• Повишаване на личната информираност и компетентност Запознаване с процесите и нива н управление в гражданското общество, ролята на неправителствените организации за развитие на местните общности

• Подобряване достъпа на целевата група до социални, образователни, административни услуги и пазара на труда

• Създаване на лидерска застъпническа група, която да отстоява равнопоставеното участие на жените с увреждания при осъществяване на местните социални политики

• Иницииране създаването на регионална феминистка социална врежа.

От началото на проекта – м. септември сме провели 4 информационни срещи с представители на НПО. Голям интерес предизвиква предвиденото обучение по български жестов език, което ще стартира в началото на м. декември 2021 г. За участие ще бъдат поканени и специалисти от местните администрации, а обучението по дигитални умения ще е насочено към новости в социалните мрежи, достъп до различни електронни платформи, специализирани програми за незрящи и тежкочуващи лица.

Проектът е финансиран от Български фонд на жените – конкурс „Феминизъм в действие“, в размер на 8555 лв. СПСП и ЛР участва със собствен принос от 400 лв. Периодът на изпълнение на проекта е 10 месечен - от септември 2021 до юни 2022 г.

Напредъкът на проекта може да се проследи и в социалните медии, публикации в пресата и заключителната пресконференция, предвидена за м. юни 2022.

proekt

"Сдружението е създадено през 2010 г., от група съмишленици – експерти психолози, педагози, социални и медицински работници, икономисти, обединени от идеята да работят в подкрепа на лица и групи в психосоциален риск, застрашени от социално изключване и изолация. За наша мисия сме приели да допринасяме – чрез обучения, консултации,реализиране на образователни и социални проекти, за пълноценното личностно и професионално развитие на хората в неравностойно положение, вкл.на деца и младежи със специални образователни потребности, и хора с различни увреждания – ментални или физически, за да могат те да развият своя потенциал и възможности, да бъдат пълноценни и активни в обществото, съобщи Пойдовска.

Работим и за придобиване на актуални знания и социални умения на професионални общности от образователната и социалната сфера/учители, социални асистенти, трудови посредници/, канени сме за провеждане на мотивационни обучения и обучения по ключови компетентности- комуникативни умения, умения за учене и др. дейности, насочени към повишаване на психологическата култура, подобряване достъпа до пазара на труда и социалните услуги, личния просперитет на нашите бенефициенти", допълни ръководителят на проекта.

По време на срещата се проведе ползотворна дискусия, на която бяха направени изводи от реализацията на проекта и неговата надграждаща ефективност. Заключителната пресконференция завърши с връчването на грамоти на участници в проекта и почерпка.

radka

Вирни се горе