На вашето внимание, потребители: Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

На вашето внимание, потребители: Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

В разпространения днес годишен доклад на Комисията за функционирането на системата за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX) се посочва, че броят на опасните потребителски продукти, за които е изпратено уведомление чрез системата, през 2009 г. се е повишил със 7 % спрямо 2008 г. Увеличаването на броя на уведомленията от 1866 през 2008 г. на 1993 през миналата година показва, че през 2009 г. капацитетът на системата RAPEX отново се е повишил, което е следствие от по-ефикасния надзор на пазара от страна на държавите-членки. От друга страна, европейските стопански субекти се отнасят по-сериозно към своите отговорности в областта на безопасността на потребителските стоки и по-бързо изтеглят от пазара онези свои продукти, които не са безопасни. Те започват също така и по-системно да използват предназначената специално за бизнеса система за бързо предупреждение („Бизнес приложение“). Продуктите, които през 2009 г. най-често са били обект на уведомление, са играчките, облеклата и моторните превозни средства. Освен това днес бяха представени и резултатите от акцията за надзор на пазара, проведена от ЕС с участието 13 държави, които са проверявали безопасността на играчките; резултатите сочат, че около 20 % от играчките не отговарят на съответните изисквания за безопасност. Джон Дали, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „За нас настоящият доклад играе ролята на годишна практическа проверка на безопасността на продуктите, предлагани на гражданите на пазарите на ЕС. Безопасността е от критично значение за всяка една държава-членка и през последните шест години RAPEX се превърна в пример за ефикасността на сътрудничеството в ЕС в тази област. Броят на уведомленията за опасни продукти продължава да се увеличава Общият брой на уведомленията, изпратени чрез системата RAPEX, бележи постепенно увеличение от 2004 г. насам (когато директивата относно общата безопасност на продуктите бе транспонирана от държавите-членки в тяхното законодателство). За период от шест години броят на уведомленията се е увеличил повече от четирикратно: от 468 (през 2004 г.) на 1993 (през 2009 г.). През 2009 г. броят на уведомленията по системата RAPEX нарасна със 7 % спрямо 2008 г.

Вирни се горе