НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН СЕ ДИСКУТИРАХА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН СЕ ДИСКУТИРАХА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

От 2-ри до 4-ти ноември т.г. в Смолян се проведе първата среща с експерти по Европейската програма – Инструмент за подпомагане на политики (Policy Support Facility)- нова инициатива към Конвента на Кметовете – Европа за подпомагане на местните и регионалните власти да изпълняват своите планове и стратегии за адаптация към климатичните промени. Програмата предоставя на държавите членки и страните, асоциирани към Хоризонт Европа, практическа подкрепа за проектиране, прилагане и оценка на реформи, които повишават качеството на техните инвестиции, политики и системи в научни изследвания и иновации.

В рамките на инициативата, 40 местни и регионални власти от 12 страни- членки имат възможност да получат специфична подкрепа от национални и европейски експерти по отношение на свои местни предизвикателства, свързани с адаптацията. Община Смолян е една от 32- те общини и регионални власти в Европа, одобрени за получаване на съдействие от независими експерти за въвеждане на добри практики за борба с климатичните промени. В рамките на инициативата, проектът има за цел да постави основите за въвеждане на иновативни мерки за намаляване риска от свлачища в региона и борбата с техните последици. Поради местните особености на терена, тази тема е особено актуална не само на регионално, но и на национално ниво тъй като на територията на Община Смолян в момента е разположено най-голямото свлачище в България, с размери 7,2 кв. км, разположено около Смолянските езера и северната част на града, както и множество по-малки, характерни за карстови райони като нашия.

На тридневната работна среща с европейските експерти доц. Лучия Илиева от България и инж. арх. Зузана Худекова от Словакия, участие взеха и зам.- кмета на община Смолян инж. Марияна Цекова, инженер- геолог Андрей Тахчийски и експерти от дирекции „Устройство на територията“, СИОС и СПИПТ.

В рамките на три дни бяха обсъдени политиките на ЕС за адаптация към климатичните промени и бяха представени добри практики за решения, базирани на природата (nature based solutions).

Експертите имаха възможност да се запознаят със свлачищните процеси в региона и тяхното въздействие, както и да посетят най-голямото свлачище в Смолян. Обсъждани бяха възможните стъпки и мерки, които биха могли да се предприемат за отвеждане на повърхностни води за превенция на свлачищните процеси.

Като конкретна мярка бе определено изготвянето на Предпроектно проучване, включващо инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване и изграждане на КИС (контролно-измервателна система) с цел последващо поетапно изготвяне на проекти за стабилизиране на свлачището.

По време на срещата бяха обсъдени също и общинските планове и стратегии в областта на климатичните промени и развитието на устойчива градска среда и мобилност.

Това бе първата от няколко срещи в рамките на проекта, който ще продължи до месец август, 2023 г.

Вирни се горе