На кръгла маса обсъдиха туристическите пътувания и продукти в планините на България

На кръгла маса обсъдиха туристическите пътувания и продукти в планините на България

На 29 и 30 май т.г. в Смолян се проведе дискусионна «Кръгла маса» с представители на 15 туроператорски фирми от страната, специализирани в предлагането на туристически пътувания и продукти в планините на България. Форумът бе организиран от РТА «Родопи» в изпълнение на проекта „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничната зона България – Гърция” по програма „Интеррег V-A Гърция – България 2014 -2020“ Участниците в дискусията бяха запознати с целите и дейностите на проекта, който се реализира в периода 2020 – 2022 г от 7 партньори, от които 4-ма са български, а водещ партньор е Областната администрация на регион Източна Македония и Тракия – Гърция. Осигурените от Европейския фонд за регионално развитие / 85 % / и националните фондове на Гърция и България /15 % / средства за изпълнение на проекта са в размер на 900 хил. евро.

Главната цел на проекта е да се продължат действията за съвместно, дълготрайно и ефективно популяризиране на трансграничната зона между Гърция и България, като привлекателна за туризъм дестинация със съхранено богато природно наследство. Изпълнението на проекта е насочено към модерно представяне на съществуващия потенциал и оползотворяването възможностите, които предоставят наличните природни ресурси за нуждите на туристическото развитие. Планираните дейности в рамките на проекта са следните: Широко проучване на съществуващото туристическо предлагане в трансграничния район; Социологически изследвания на посетителите при пътуванията им в района и анализ на потребителския интерес към него; Идентифициране на най-интересните обекти и маршрути в трансграничния район; Определяне на най-привлекателните природни атракции и изготвяне на туристически пакети; Създаване на маркетингов план за промоция на региона на чуждестранни пазари, Създаване на съвременни ИК решения и модерни електронни инструменти за брандиране на туристическите дестинации с цел оптимизиране и популяризиране на ресурсите на района в международен план.

Провеждане на целева кампания за популяризиране на туристически продукти, включващи най-атрактивните природни туристически обекти от района. Разпространение на туристически пакети чрез различни инструменти за електронна търговия, както за индивидуални, така и за организирани пътувания. Основната роля на РТА „Родопи“ в изпълнението на проекта е свързана с провеждането на редица проучвания, изследвания и анализи в родопската част от трансграничния район в границите на трите административни области Смолян, Кърджали и Хасково. Обекти на тези проучвания ще бъдат: състоянието на туристическия бизнес потребителският интерес към района природни атракции и предлагани трансгранични туристически пакети туроператорски и агентски фирми Цялата извлечена информация от проведените изследвания и анализи ще подпомогне създаването на общ Маркетингов план за промоция на региона на вътрешните и чуждестранни пазари. Изпълнявайки заложените в проекта дейности, РТА „Родопи“ ще допринесе и за актуализиране на туристическата информация в района, която ще бъде преведена на английски и гръцки езици. За да се приобщи туристическия бизнес към целите на проекта ще бъде организиран процес по създаване на по-широка бизнес-мрежа в българската част на родопския регион. В изпълнение на част от Маркетинговия план, Асоциацията ще организира провеждане на медийна кампания и представяне на туристическите възможности на трансграничния район на туристическите изложения в София и Букурещ.

Участниците във форума дискутираха, кои според тях са най-атрактивните природни туристически обекти в трансграничния район, обхванат от административните области Хасково, Кърджали и Смолян, заради които българи и чужденци биха предприели пътуване из него. Специалистите в създаването на туристически програми постигнаха консенсус, посочвайки емблематичните и най-атрактивни според тях туристически обекти в района с фокус към зоната на транспортните коридори „Хасково – Кърджали – Комотини“ и „Пловдив – Смолян – Ксанти“. Целта на дебата е да се обмени информация и опит, за да се създадат по-атрактивни туристически пакети, които биха привлекли интереса на транзитно пътуващите туристи към и от Гърция по тези пътни артерии. В хода на двудневната дискусия участниците в дискусията определиха кои са основните целеви пазари за туристически продукти от българската част на трансграничния регион. Спорни се оказаха начините за рекламиране на туристически продукти от трансграничния регион с потенциал за успешни продажби на различните чуждестранни пазари, но всички бяха единодушни, че трябва най-широко да използват новите интернет-комуникационни технологии и социалните мрежи за популяризиране на природните атракции на Родопите и разнообразните възможности за отдих в транс-граничния район.

През следващата година в Смолян ще се проведе втора дискусионна „Кръгла маса“ в рамките на проекта, за да се обсъдят новосъздадени туристически пакети, бъдещия Маркетингов план за реклама и промоция на района, както и предвидените по проекта „електронни инструменти“ с участници на представители на туристически компании, за да тестват тяхното практическо приложение.

Вирни се горе