Мустафа Караахмед: В с.Ягодина са вложени близо 4 млн. лв, над 80 % от улиците са асфалтирани

Мустафа Караахмед: В с.Ягодина са вложени близо 4 млн. лв, над 80 % от улиците са асфалтирани

С голямо огорчение, днес прочетох по медиите прессъобщение на една политическа сила, в което се разпространяват твърдения, които меко казано са далече от истината. Не искам да падам на въпросното ниво, но съм длъжен да разясня няколко обстоятелства с факти, а изводите ще ги оставя на читателите. Правя го не заради мен, а заради екипа и партията, която представлявам – ДПС, защото знам колко работа и усилия са коствали, за да преобразим село Ягодина и да помагаме на жителите му.

Твърди се за контролиран вот. Извинявайте дами и господа, ако сте забравили случайно нека Ви припомня – кметът на Ягодина е избран с Вашата листа, за какъв контрол говорите? Ако имате конкретни факти и данни за подобно нещо, моля подайте сигнал до компетентните органи, ние имаме най-голям интерес да излезе истината за изборите в Ягодина.

Във въпросната публикация се твърди за “отблъскване”, за асфалтиране на улици на хора, които подкрепят ДПС и т. н. Но моля Ви се, ако знаете, как се правят проекти по настоящ адрес за определени хора, то ние сме далече от подобно нещо. Ще си позволя да припомня, какво е направено за село Ягодина от 2016г. до настоящият момент.

Изпълнени са следните проекти :

В областта на инфраструктурата, както следва:

1.„Изграждане на подпорна стена на път IV-19772 Тешел-Буйново-Кожари при км. 4+920“ – община Борино".

2.Ремонт на четвъртокласен път IV-19772 Тешел-Буйново – община Борино.

3.„Благоустрояване на централна част с. Ягодина, общ. Борино“.

4.Ремонт на общински път SML 1032 / SML 1031, Тешел-Буйново/ – Ягодина.

5.Ремонт на покрив на Сграда кметство Ягодина.

6.Ремонт на улици в Ягодина. Ремонт на път Тешел-Буйново/ – Ягодина.

7.„Изграждане на подпорна стена за укрепване на път IV-19772 Тешел-Буйново при км. 7+100“.

8.Ремонт на улица № 1 с дължина 390 м., по регулационния план на с. Ягодина.

9.„Ремонт на улица в с.Ягодина от о.т. 39 – о.т. 3 – о.т. 2 – о.т. 56 с L=277.50м, по регулационния план на с. Ягодина, община Борино.

10.„Ремонт на кметство в село Ягодина“, община Борино“.

11.„Изграждане на обществена тоалетна в с. Ягодина, община Борино“.

12.Подпорна стена в с. Ягодина.

13.Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ягодина.

14.„Реконструкция и рехабилитация на улица в с.Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“.

15.„Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в с. Ягодина, община Борино“.

16.Изграждане на детски кът по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “

17.Довършване на подмяна на вътрешна водопроводна мрежа и поставяне на хидранти.

В областта на социалната политика

Процедура “Активно включване”

1.8 лица заетост за период от 9 месеца от 2017-2018 г. с проведени обучения

2.Процедура “Развитие на социалното предприемачество” 4 лица обучения и заетост за 1 година от 01.11.2018 г. – 01.11.2019 г.

3.Операция “Топъл обяд” от 01.09.2016 г. до 31.12.2020 г. 39 лица

4.Топъл обяд нова процедура от 01.01.2021 г. до момента 19 лица .

Имайки предвид гореизложеното за населението на с. Ягодина, което наброява 431 жители са извършени инвестиции в областта на инфраструктурата в размер на 2 милиона лева, а в областта на социалното подпомагане 1 70 000 лева. Ако твърденията във въпросното прессъобщение беше вярно, то нетрябваше и камък да помръднем там, но напротив правим всичко по силите си за благоустрояването на населеното място.

Също така искам да отбележа и няколко много важни факта:

От 1982г. в с. Ягодина не е полаган и един метър асфалт. В момента 80 % процента от уличната мрежа на с. Ягодина е асфалтирана.

При входиране на проект с предмет „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ПЛАНИНСКО ВОДОХВАЩАНЕ НА Р. АДЖИЛАРСКА ДО ПСПВ НА С. ЯГОДИНА, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ по ПРСР е направено искане за издаване на удостоверение за лошо качество на водата от ВиК – Смолян като се има в предвид, че водопроводът е изпълнен от материал вече забранен за питейни нужди АС – канцерогенен, опасен за здравето и той следва да се смени незабавно но въпреки това такова удостоверение не е издадено на община Борино. Това е причината проектът да не е одобрен за финансиране.

Тука искам само да попитам, чие назначение е директорът на ВиК- Смолян и как Вие не “делите” хората. Такова писмо бе дадено на съседна на нас община, което е поредното потвърждение, че управляващите не “делите” хората. Относно твърденията за “Топлия обяд” разпоредих незабавна проверка по случая. Фактите са следните: Въпросната госпожа е ползвала социалната услуга в периода от 01.09.2016 г. до 31.12.2020 г.

През месец декември 2020 г. е обявен нов прием за кандидати за услугата “Топъл обяд”. Тя е подала Заявление, което е проверено от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Девин, отговаря на изискванията, посочени в процедурата, но на база точковото оценяване е получила нисък брой точки поради факта, че е под 65 г. и не притежава Експертно решение на ТЕЛК. В момента е в резервите и е в списъка на чакащите.

Също така въпросната госпожа е била назначена като “Социален асистент” към Община Борино за 10 месеца през 2017/2018 г.

Община Борино има проектна готовност за „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 1031 от път III-197 – Тешел – Ягодина.

Дами и господа, защо на предизборната среща не казахте Вие, какво сте направили за това село и жителите му, след като цялата власт през последните години е изцяло във Вашите ръце? Разбира се, въпросът е риторичен. Ако Вие идвате в региона само по време на избори, то ние сме тук всеки ден и полагаме грижа за населените места и жителите им, което без помощта на ДПС в голяма част би било не възможно. Накрая искам да пожелая на всички смирение, да бъдем отговорни към себе си и околните. Бъдете здрави!

С уважение: Мустафа Караахмед,

Кмет на община Борино

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вирни се горе