МС прехвърли крепост „Калето" на община Смолян

МС прехвърли крепост „Калето" на община Смолян

Кабинетът прие днес решение за предоставяне на имоти –публична държавна собственост на община Смолян – Крепост „Калето" при Проходна пещера, землище на с. Кошница, община Смолян. Съгласно Акт за публична държавна собственост № 3299/27.10.2009 г. имотът представлява крепост – археологическа недвижима културна ценност, разположена в имот № 004007, Държавен горски фонд, по картата на възстановената собственост на землището на с. Кошница, община Смолян с обща площ от 9 761 кв.м. и е с предоставени права на управление на Министерство на културата, съобщиха от пресцентъра на МС. Крепост „Калето" в местността „Турлука", землище на гр. Смолян представлява крепост – археологическа недвижима културна ценност, с обща площ от 4 044 кв.м. Той е с предоставени права на управление на Министерство на културата. Направеното от областния управител на област Смолян искане за прехвърляне на управлението е във връзка с възможността община Смолян да кандидатства с проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море" по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.", като предмет на проекта са цитираните крепости. В рамките на проекта се предвиждат археологическо проучване на двата обекта, реставрация, консервация и социализация, с цел превръщането им в атрактивни културни туристически дестинации, допълниха от правителствената пресслужба.

Вирни се горе