МС даде съгласие за продажба на обособени части от "Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ в Баните

МС даде съгласие за продажба на обособени части от "Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ в Баните

Със свое Решение Министерският съвет дава съгласие за продажба на обособени части от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ ЕАД, гр. София, намиращ се в с. Баните, община Баните, област Смолян. Във връзка с предприети действия от Община Баните за разширяване на уличната мрежа е произлязла необходимостта да бъдат прехвърлени обособени части от лечебното заведение в собственост на Общината. Продажбата на имотите ще се извърши чрез пряко договаряне с община Баните по реда определен в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (чл. 30, ал. 1, т. 4) и в Закона за устройство на територията при цена, не по-ниска от определената от независим лицензиран оценител (чл. 15, ал. 3). Продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Съгласно ЗПСК 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет. Останалата част от паричния ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Вирни се горе