Млади изследователи от Смолян се обучаваха в Португалия

Млади изследователи от Смолян се обучаваха в Португалия

Младежки работници от НПО “Млади изследователи за младежко развитие“ град Смолян взеха участие в обучителен курс “Make Change Happen”, който се проведе в Томар, Португалия от 16 до 20 април 2018 г финансиран от Еразъм+.

Участници в проекта бяха от следните страни: Португалия, Полша, България, Турция, Кипър, Естония, Румъния и Литва. Целите на проекта бяха свързани с даване на възможност на младежките лидери да насърчат социалното приобщаване на младите хора с увреждания, както и до насърчаване на културното разнообразие и приемането на себе си и другите.Чрез обучението се даде възможност за установяване на социална равнопоставеност и интеграция, насърчаване на активното участие в обществото и развитие на тяхтата артистичност и таланти . В програмата на дейностите бяха включени още и междукултурни вечери, посещение на културни и исторически забележителности, интерактивни игри и др. Чрез реализирането на проекта се демонстрира обединителната същност при решаване на различни проблеми, както и добрата екипна работа и инициативност, показана от младежките работници. Така също се спомогна за едно по-голямо развиване на толерантността и приемането на различията чрез структуриран , междукултурен диалог, основан на културно изразяване. По време на проекта участниците бяха тясно включени в дейностите с хора с увреждания, които са част от CIRE – http://www.cire-tomar.org/">TOMAR (http://www.cire-tomar.org/). По-голямата част от плана на курса на обучението се проведе в техните съоръжения.

Вирни се горе