Минимум 52 аптеки, включително 3 денонощни, са необходими в област Смолян, според становището за Областна аптечна карта

Минимум 52 аптеки, включително 3 денонощни, са необходими в област Смолян, според становището за Областна аптечна карта

Под ръководството на заместник областният управител на Смолян Христо Станчев, проведе заседание на комисията, която трябва да изготви Областната аптечна карта.

На срещата присъстваха главният секретар на Областна администрация Георги Кисьов, членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на

всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Регионалната фармацевтична колегия-Смолян и др.

„Аз съм много удовлетворена, че нашата комисия успя да се справи с поставената задача в първоначално обявения срок, края на месец октомври, и днес вече обсъждаме готовата областна карта. Считам, че това стана благодарение на добрата организация на работа и с отговорното отношение на всички институции и представителите

на общините, които имаха отговорности по изготвянето на картата. Тази аптечна карта показва минималните потребности относно необходимия минимален брой аптеки и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които да обслужват тези аптеки“, каза директорът на Регионална здравна инспекция-Смолян д-р Мими Кубатева.

Целта на Областната аптечна карта е да се покаже актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности, както и да се определи броя на магистър фармацевтите.

В хода на заседанието, разяснение относно становището на РЗИ, направи д-р Елена Найденова–директор на дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ. Предложението е изготвено на база Методиката за изработване на Областна

аптечна карта.

Мария Главинкона от УС на Районната фармацевтична колегия в Смолян, представи предложение от името на колегията по направеното становище от РЗИ-Смолян.

В момента в областта работят 44 аптеки, от които 14 са в областния град, 24 в общинските центрове и 6 в селата. Те се обслужват от 68 магистър-фармацевти и 30 помощник-фармацевти.

При определената в становището за областна аптечна карта, минимална потребност от 52 аптеки, включително и 3 с денонощен режим на работа, са необходими минимум 139 магистър-фармацевти и 58 помощник-фармацевти.

В сравнение с приложените средностатистически данни, в областта ни, според параметрите по методиката, една аптека обслужва по-малко население/почти наполовина/, осигуреността с фармацевти е по-добра с 2,6

на 10 000 население, работещият персонал и по-малко от средния, достъпът до аптека е затруднен и относителния дял на селските аптеки и по-малък.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта. За изготвянето на Националната аптечна карта ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министъра на здравеопазването.

Вирни се горе