МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси

 МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси

В края на 2021 г, Местна инициативна група Кирково-Златоград отчита успешно изпълнението на всички проекти, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на Кирково и Златоград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият размер на средствата по тази Програма чрез Европейския социален фонд в Стратегията на МИГ е около 1,5 млн. лв. МИГ Кирково-Златоград ги насочи към две мерки: първата – за обучение и заетост, а втората – за социални и здравни дейности. От всички подадени проекти, са сключени 6 договора с местни бенефициенти. Общият размер на договорените средства съставляват на 99,3% от наличния ресурс по двете мерки. Всички финансирани проектни предложения са изпълнени. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 432 991 лв и представлява 97,1% спрямо финансовия ресурс, предоставен на Стратегията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Какво се случи по тези проекти?

„Чилинг“ ООД – Златоград осигури обучение и заетост на 40 лица, както и обезпечи новосъздадените работни места с професионално шивашко оборудване. От фирмата споделят, че този модел е добър пример за подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на фирмата чрез инвестиция в човешки капитал и производствено оборудване при 100 % безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

Община Кирково реализира проект, насочен към предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастните хора и лицата с увреждания и техните семейства. Той си финансира от Оператина програма Развитие на Човешките ресурси чрез МИГ. Ангажирани чрез проекта бяха 20 домашни санитари и специализиран персонал, които осигуряваха интегрирани социално-здрани услуги на лица със здравни нужди и социални проблеми.

Подобен е проекта, изпълнен от Община Златоград "Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот. Той се финансира по ОПРЧР 2014-2020 чрез мярка на МИГ Кирково Златоград. По проекта са разкрити 33 работни места ( Социален работник, Психолог, медицинска сестра, 15 Лични асистенти и 15 Домашни помощника) за период от 12 месеца, които се грижеха за хора с невъзможност за самообслужване и възрастни хора. Двата социално-здравни проекта бяха много навременни и актуални в условията на Ковид. Бори ЕООД, Кирково – обучи 48 лица, като 12 от тях бяха ангажирани във фирмената дейност, свързана с хотелиерство и ресторантьорство. За комплекс «Романтика» край Кирково беше закупено оборудване – перални машини и гладачен каландър.

Община Златоград изпълни проект Заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на безработни лица» по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. По проекта 20 безработни лица и допълнително 10 младежи бяха включени в градинарски и поддържащи дейности като засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност, аранжиране на цветни площи, почистване, поддържане, косене и поливане на паркове, площади, междублокови пространства, стадион, спортни площадки, гробищни паркове, зелени площи в рамките на гр. Златоград и останалите населени места в общината. В рамките на проекта, Община Златоград закупи оборудване и обзавеждане, което включва тримери за трева, моторни косачки, храсторез, тракторна косачка за трева и др.

УО на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ определи средства в размер на 2% от общия си бюджет за следващия програмен период 2021-2027, за проекти, реализирани по подхода ВОМР, чрез местните инициативни група. Това дава възможност МИГ Кирково-Златоград отново да включи мерки, свързани с развитие на човешки капитал, в следващата си Стратегия.

Вирни се горе