МИГ Кирково-Златоград обявява прием

МИГ Кирково-Златоград обявява прием

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

О Б Я В А ЗА ПРИЕМ

на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Наименование на процедурата:

BG06RDNP001-19.646 - МИГ #Кирково#Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград, както и подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;

Специфични цели :

подобро използване на факторите за производство;

въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати:

 1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

  да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

  минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.

 2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

 3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или големи предприятия.

Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

 4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/ заместващи мляко и млечни продукти;

месо и месни продукти;

плодове и зеленчуци, включително гъби;

пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

готови храни за селскостопански животни (фуражи);

гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково или Златоград.

Допустими разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение №3 от ПМС № 161 за определяне правила и координация между УО на Програмите и МИГ/МИРГ, във връзка с изпълнение на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г. (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10, като само разходите за консултации, включващи разработване на бизнес план, предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 % от общия размер на допустимите разходи по проекта, включени в т. 1 – 10.

Период за прием:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием

    Начало на приема: 01.06.2022г.-10:00ч.     Краен срок :  31.07.2022 г.- 17:00 ч.

Втори прием – (ще бъде обявен при наличие на остатъчни средства след първи прием)

   Начало на приема: 01.11.2022 г. -10:00ч.    Краен срок :   31.12.2022г. – 17:00ч.

Бюджет на процедурата:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема - 97 791,00 лева

Минимален и максимален размер на допустимите разходи и финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:

За кандидати с размер на стопанствата (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл:

Минимален размер на допустимите разходи за един проект - 2 445,75 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за един проект - 29 337,00 лв.

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи; Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 %, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:

a) За проекти представени от млади селскостопански производители/зем.стопани - 10 %;

b) За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения - 10 %;

c) За проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското партньорство за иновации(ЕПИ) за селскостопанска производителност – 10 %;

d) За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г, финансовата помощ се увеличава - 15 %.

e) Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 1 466,85 лв (при 60% интензитет).

Максимален размер на безвъзмездната помощ - 23 469,60 лв (при 80% интензитет).

За кандидати - земеделски стопани с размер на стопанството (СПО) 8000 и над 8 000 евро, както и за еднолични търговци и юридически лица, които не са земеделски стопани:

Минимален размер на допустимите разходи - 39 116,00 лв.

Максимален размер на допустимите разходи - 195 580,00 лв.

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава:

a) За проекти представени от млади земеделски стопани1, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

b) За интегрирани проекти, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

c) За проекти свързани със сливания на организации на производители, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

d) За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения2, финансовата помощ се увеличава с 10 %;

e) За проекти за колективни инвестиции представени от 6 до 10 Земеделски производители (ЗП), финансовата помощ се увеличава с 10 %;

f) За проекти за колективни инвестиции, представени от над 10 ЗП и/или групи/организации на производители, финансовата помощ се увеличава с 20 %;

g) За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;

h) За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г, финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за един проект е не повече от 70 % (за индивидуален бенефициент) и не повече от 90% (за проект за колективни инвестиции) от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 558 лв (при инт.50%)

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 48 895 лв, (за проекти от преходния период).

Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 8 т.

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин (на основание Решение № ОС-2-16/21.03.2019): Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по първи приоритетен критерий №1 «Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури)». В случай че проектните предложения отново имат равен брой точки, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по втори приоритетен критерий №8 „Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса”.

Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:

Експерт по прилагане на СВОМР – Юлия Бойчева, 0879 000593

електронната поща на МИГ mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

 • на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

  • в офисите на МИГ на адрес: гр.Златоград и в с. Кирково

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Вирни се горе