Междуведомствената работна група към Областния управител проведе първото си заседание

Междуведомствената работна група към Областния управител проведе първото си заседание

По инициатива и със заповед на областния управител Захари Сираков беше създадена междуведомствена работна група за обсъждане на мерки за опазване на горските територии от пожари и предприемане на действия за превенция на горски пожари. Новосформираната група има за задача да прегледа планови документи и нормативни актове, да обсъди мерки за опазване на горските територии от пожари и предложи действия за превенция на горски пожари, включително готовността на ТП ДГС/ТП ДЛС на територията на област Смолян за реакция при горски пожари и защитата на населението и инфраструктурата. Тя е под председателството на областния управител Захари Сираков, като членове в състава й влизат: Таня Гелова – главен юрисконсулт в Областна администрация – Смолян; Стефка Гарова – началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация – Смолян; инж. Божидар Попраданов – младши експерт в Регионална дирекция по горите – Смолян; инж. Атанас Станков – лесоинженер – специалист по стопанисване на горските територии в Южноцентрално държавно предприятие – Смолян; инж. Емил Комитов – лесоинженер – горска икономика и горска сертификация в Южноцентрално държавно предприятие – Смолян; главен инспектор Бечо Пойдовски – началник сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян.

Днес междуведомствената работна група проведе първата си среща. Областният управител Захари Сираков, каза, че необходимостта от сформирането на тази работна група е провокирана след пожара в землището на село Хвойна, чието локализиране и овладяване е било затруднено поради недостатъчните противопожарни просеки.

„Ние не можем да предвидим къде и кога ще възникнат пожари, но наличието на инфраструктура ще допринесе за тяхното по-бързо локализиране и потушаване. Затова реших да свикам тази работна група, за да обсъдим адекватността на мерките, заложени в лесоустройствените планове, достатъчни ли са те, има ли необходимост и възможност от предвиждане на по-голям обем от мерки, които да са с цел превенция. Както и при възникване на пожар тези мерки да способстват за по-бърз достъп на противопожарна техника до горските територии.“ Областният управител Захари Сираков обърна внимание, че трябва да се засилят най-вече противопожарните мерки около инфраструктурни обекти, линейна пътна инфраструктура, особено пътя Смолян-Асеновград, там, където потокът от хора е най-голям и човешката дейност или безотговорно поведение могат да предизвикат възникване на пожари. „Въпросът е да набележим мерките в съответствие с нормативната уредба и правната рамка, както и при изработване на лесоустройствените планове да се заложат параметри за по-адекватно използване на противопожарните мерки, с цел предотвратяване и в по-голяма степен превенция от разпространение на пожари.“

Сираков уточни, че в този формат, с провеждане на необходимите работни срещи, цели да се обсъдят всички законови рамки, за да бъде осигурена по-голяма противопожарна защита в региона. На базата на обсъдените предложения, ще бъде изготвено становище, което от името на Областния управител на Област Смолян ще се изпрати по съответния ред за предприемане на по-конкретни действия.

Вирни се горе