Местният парламент ще заседава на 26 януари

Местният парламент ще заседава на 26 януари

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 26 януари 2023 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за дневен ред от 20 точки. Сред тях са:

Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Присъединяване на Община Смолян като член към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян и второстепенни разпоредители за 2022 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2023 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Именуване на Зала 1, находяща се в сградата на РДТ „Николай Хайтов“ на името на Юлия Огнянова.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ
Председател на Общински съвет – Смолян

Вирни се горе