Мерки за пожарна безопасност при експлоатация на печки на твърдо гориво

Мерки за пожарна безопасност при експлоатация на печки на твърдо гориво

Най-често използваните отоплителни уреди са на твърдо гориво (дърва и въглища). В много случаи тяхната пожарна опасност се подценява. Анализа на пожарите в област Смолян показва, че най-често причина за пожари при експлоатация на печки с твърдо гориво са непочистените комини и изхвърлянето на отпадъците при почистване на печките.

За да не се създават предпоставки за възникване на пожари е необходимо, да се спазват следните основни правила:

За безопасната експлоатация на съответния уред е необходимо тя да е съобразена с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:

  • отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

  • задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

  • стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).

Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е защитено с негорими материали. В по-старите сгради е необходимо да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията на комина.

Комините на сградата трябва да се почистват от налепи и сажди периодично, в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно.

Печките не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

Не изхвърляйте жарава и пепел от почистването на печките в горими съдове или на места, където има горими отпадъци!

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами в къщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!

При пожари и други опасности, които застрашават живота и здравето на хората звънете на телефон 112!

Вирни се горе