„Магията на родопите“ как МИГ стимулира развитието на туризма ?

„Магията на родопите“ как МИГ стимулира развитието на туризма ?

Местна инициативна група Кирково-Златоград, съвместно с МИГ #Ардино-Джебел стартират съвместен проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“. Проектът е по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Срокът на изпълнение на проектните дейности е февруари 2023 г.

Защо проектът може да бъде полезен? Чрез него ще бъдат създадени съвместни продукти за четирите общини – Златоград, #Кирково, Ардино и Джебел. Ще бъдат приложени нови форми за насърчаване на туризма и популяризиране на природното и културното наследство. Чрез проекта ще бъде идентифицирано актуалното състояние на природните, исторически и културни дадености. С помощта на извършени проучвания, събиране на исторически факти, сведения, данни, ще бъде определена значимостта на обектите за местното население, както и потенциала за развитие на туризъм на териториите от МИГ. Второто направление на ефекти от проекта е свързано с популяризиране на обектите за туризъм и утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на МИГ. Чрез стратегията за стимулиране на развитието на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“, ще се отправят препоръки за подобряване на маркетинга на предлагания туристически продукт.

zlatograd

Една от ключовите дейности по проекта е организиране във всяка от четирите общини на Туристически фестивал, предназначен за представяне на природното и културно наследство, както и потенциала за туризъм. Фестивалите ще бъдат под наслов "Магията на Родопите", с участието на членовете на МИГ и жители от територията им, както и гости от други населени места и територии. Събитията планират да срещнат туристически агенции, медии, гости от страната и чужбина, местни лидери, кулинарни експерти, представители на местната власт, читалища, музеи, туристически дружества, представители на туристическия бранш - хотели, къщи за гости, хижи, училища и школи на територията на проекта и др. За участниците и посетителите се предвижда представяне на общините, както и спецификата и символите на техните територии. На фестивала също така ще бъдат представени местни културни обичаи и традиции, предвиждат се изложби на местни продукти, дегустация на традиционната кухня с местни храни и напитки и др. атрактивни дейности. Ще бъде представено и мобилното приложение за туризъм, ще бъдат показани филми и информация от подобни събития в България и чужбина. Фестивалите ще се проведат от юли до септември във всяка от четирите общини.

Какви общи продукти ще създаде проекта?

Информационно приложение за мобилен телефон, включващо туристическа карта с местата за посещение, маршрути и информация за обектите;

Филм за природните дадености, културното и историческото наследство  и туристическия потенциал;

Изработване и ползване на  6 шатри и 2 дървени къщички за празничен базар; Екипът на МИГ Кирково- [#Златоград](https://www.smolyannews.com/news/?tag=Златоград){: .tag-link} предостави първата къщичка в Златоград, по време на Коледния базар, организиран за пръв път в южния град;

Изготвяне на съвместна стратегия за стимулиране  популяризирането и развитието на туризма с конкретни мерки за подобряване на маркетинга на туристическия продукт и лого на територията;

Изготвяне на туристически сборник

През м.юни 2022 г, в Кирково е планирана пресконференция за стартиране на проектните дейности. Същия месец, в Златоград и Кирково се организират срещи с представители на туристическия бизнес и подкрепящите организации за определяне на актуалните акценти в местната туристическа политика.

Популяризирането на природното и културното наследство ще привлече туристически интерес и по този начин ще се стимулира туризма, като превърне териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково-Златоград“ в атрактивни места за отдих, забавление и почивка. Потенциалът на двете територии е необятен, но има възможности за много по-комплексно развитие. Териториите на двете местни инициативни групи разполагат с необходимите предпоставки – природни, антропогенни, културни и исторически, за развитието на туризъм. Подкрепата за развитието на различни видове туризъм като природен, екологичен, исторически, културен, образователен и познавателен, ловен, рекреационен, селски, възстановителен, приключенски, кулинарен, спортен би дало възможност за разкриване потенциала на териториите като привлекателна туристическа дестинация.

Настоящата публикация е в рамките на проект BG06RDNP001-19.355-0007, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“” по ПРСР 2014-2020.

Вирни се горе